fbpx

Haluatko saada yrityksesi mainoksen sivustollemme?

Mainosta verkkosivustoillamme

Yllä­pi­däm­me val­ta­van suo­sion saa­vut­ta­nut­ta, Suo­men suu­rin­ta Kesä­teat­te­ri -sivus­toa (kesateatterit.fi).
Teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain yli mil­joo­na! Lisäk­si luvut kas­va­vat myös jat­ku­vas­ti, kos­ka sivus­to löy­tyy myös Googles­ta todel­la hyvin. Seson­gin aika­na Kesä­teat­te­rit -sivus­tol­la vie­rai­lee yli 5 000 kävi­jää vuorokaudessa.

Olem­me vuo­sien var­rel­la saa­neet niin ylei­söl­tä kuin itse teat­te­reil­ta­kin jo pit­kään kuul­la toi­vei­ta sii­tä, että oli­si mah­ta­vaa, kun myös muil­le – kuin ”vain” kesä­ajan teat­te­reil­le, vas­taa­va sivus­to löytyisi!

”Oli­si mah­ta­va pääs­tä maa­kun­nit­tain etsi­mään tie­toa muis­ta­kin teat­te­reis­ta sekä har­ras­ta­ja­teat­te­reis­ta! Voi­si yhdes­tä pai­kas­ta hel­pos­ti selail­la, mitä kaik­kea kivaa löy­tyy, mitä mis­sä­kin teat­te­ris­sa mil­loin­kin pyö­rii ja voi­si löy­tää myös itsel­le ihan uusia tut­ta­vuuk­sia, joi­ta ei osai­si edes etsiä!”

Täs­tä syys­tä pää­tim­me ava­ta uuden sivus­ton teat­te­reil­le, har­ras­ta­ja­teat­te­reil­le ja tal­vi­teat­te­reil­le - teat­te­reil­le jot­ka toi­mi­vat ympä­ri­vuo­den.
Ilmoit­ta­jil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa teat­te­rei­den ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den ystä­vät niin pai­kal­li­ses­ti kuin valtakunnallisesti!

Meil­lä on todel­la suu­ri ylei­sö teat­te­rin ystä­viä val­mii­na Tei­tä odottamassa! 

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Verkkosivustomme

Teatteritsuomi.fi -sivus­tol­la voi­daan pro­mo­ta teat­te­rei­ta ja esi­tyk­siä ympärivuoden!

Kesä­teat­te­rit -sivus­tol­la kes­ki­ty­tään Kesä­teat­te­rei­hin ja kesä­ajan esityksiin!

Esimerkkejä mainoksista

Mai­nok­sia voi­daan sijoit­taa etusi­vul­le, maa­kun­tien väli­leh­dil­le sekä pää­va­lik­koon. Mai­nok­si­na voi toi­mia teks­ti­link­ki tai logo, joka toi­mii link­ki­nä tei­dän omal­le verk­ko­si­vus­tol­le. Sivus­tol­le voi­daan sijoit­taa myös eri­ko­koi­sia kuvamainoksia/bannereita, jot­ka toi­mi­vat link­kei­nä verkkosivustollenne.

Ole yhtey­des­sä, niin mie­ti­tään juu­ri tei­dän tar­pei­siin rää­tä­löi­ty vaihtoehto!

Tekstilinkki tai logo

Hyvä vaih­toeh­to, kun haluat hyö­tyä lin­kis­tä verk­ko­si­vus­tol­lam­me ja samal­la saa­da yri­tyk­se­si logon posi­tii­vi­ses­sa yhtey­des­sä esil­le (teat­te­rei­ta muka­na tukemassa).

Meio_logo
Kuvamainos eli banneri 

Hyvä vaih­toeh­to, kun haluat hyö­tyä lin­kis­tä verk­ko­si­vus­tol­lam­me ja samal­la saa­da yri­tyk­se­si vies­tin kuva­mai­nok­sen avul­la esille.

Pää­va­lik­koon (sivus­ton vasem­mas­sa reu­nas­sa ole­va valik­ko) tule­va mainoskuva/logo, kuva­suh­de 300 x 150 pikseliä.

Pie­nem­män ban­ne­rin kuva­suh­de 600 x 400 pikseliä.

Kustannustehokasta digimarkkinointia | Meio
Kustannustehokasta digimarkkinointia | Meio

Isom­man ban­ne­rin kuva­suh­de on 600 x 830 pikseliä.

Kokosivun leveä banneri

Hyvä vaih­toeh­to, kun haluat haluat saa­da yri­tyk­se­si tai tapah­tu­ma­si mai­nok­sen mah­dol­li­sim­man näky­väs­ti sivus­tol­lam­me esiin!

Suomen suurin Kesäteatteri -sivusto!

Kesateatterit.fi -sivuiltamme löydät tietoa kesä- ja harrastajateattereiden tulevista esityksistä maakunnittain.

Jätä yhteydenottopyyntö

Ilmoi­tus­myyn­ti yri­tyk­sil­le!
Jos haluat­te saa­da teat­te­rin­ne tie­dot sivus­tol­lem­me, löy­tyy oikeat yhteys­tie­dot tästä!

Ilmoitusmyynti yrityksille

Kris­ta Haka­la
Meio Oy

Myös Google arvos­taa sivus­toam­me kor­keal­le haku­tu­lok­siin (tie­sit­hän, että suo­si­tuil­la verk­ko­si­vus­toil­la ole­vat lin­kit, ede­saut­ta­vat myös omaa haku­ko­neop­ti­moin­tian­ne). Eli jo pelk­kien link­kien ole­mas­sao­lo sivuil­lam­me vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti oman sivus­ton­ne Google-näkyvyyteen.

TeatteritSuomi.fi -sivu löy­tyy nyt myös Face­boo­kis­ta, joka on tuo­nut run­saas­ti lisää kiin­nos­tu­nei­ta kävi­jöi­tä sivus­tol­lem­me. Face­book-yhtei­sös­säm­me seu­raa­jia on jo nyt yli 7 000. Myös Kesä­teat­te­rit -sivus­ton Face­book-yhtei­sö on kas­va­nut jo lähes 25 000 seuraajaan.

Ter­ve­tu­loa mukaan yhteisöömme! 

Teatterit ja Harrastajateatterit!

Haluat­te­ko saa­da oman teat­te­rin­ne tie­dot sivus­tol­lem­me?
Yhteys­tie­dot löy­dät alla ole­vas­ta linkistä!