fbpx

Valtakunnallista näkyvyyttä edullisesti!

Haluatteko saada yrityksellenne tai tapahtumallenne laajaa näkyvyyttä edullisesti?

Yllä­pi­däm­me suu­ren suo­sion saa­vut­ta­nut­ta, Suo­men suu­rin­ta Kesä­teat­te­ri -sivus­toa (kesateatterit.fi -sivus­toa). Teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain yli mil­joo­na! Lisäk­si luvut kas­va­vat myös jat­ku­vas­ti, kos­ka sivus­to löy­tyy myös Googles­ta todel­la hyvin.

Olem­me saa­neet niin ylei­söl­tä kuin itse teat­te­reil­ta­kin jo pit­kään kuul­la toi­vei­ta sii­tä, että oli­si mah­ta­vaa, kun myös muil­le - kuin ”vain” kesä­teat­te­reil­le, vas­taa­va sivus­to löytyisi!

”Oli­si mah­ta­va pääs­tä maa­kun­nit­tain etsi­mään tie­toa muis­ta­kin teat­te­reis­ta! Voi­si yhdes­tä pai­kas­ta hel­pos­ti selail­la, mitä kaik­kea kivaa löy­tyy, mitä mis­sä­kin teat­te­ris­sa mil­loin­kin pyö­rii ja voi­si löy­tää myös itsel­le ihan uusia tuttavuuksia!”

Täs­tä syys­tä olem­me päät­tä­neet ava­ta uuden sivus­ton teat­te­reil­le, har­ras­ta­ja­teat­te­reil­le ja tal­vi­teat­te­reil­le, jot­ka toi­mi­vat ympärivuoden.

Ilmoit­ta­jil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa teat­te­rei­den ja har­ras­ta­ja­teat­te­rei­den ystä­vät valtakunnallisesti!

Myös Google arvos­taa sivus­toam­me kor­keal­le haku­tu­lok­siin.
Tie­sit­hän, että suo­si­tuil­la verk­ko­si­vuis­toil­la ole­vat lin­kit (jot­ka osoit­ta­vat omal­le verk­ko­si­vus­tol­le­si) ede­saut­ta­vat myös omaa haku­ko­neop­tioin­tia­si. Eli lin­kit suo­si­tuil­la sivus­toil­la vai­kut­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti oman verk­ko­si­vus­to­si hakukonenäkyvyyteen.

 

Esi­merk­ke­jä mainoksista:

Etusi­vul­le tai valit­se­mal­le­si Maa­kun­nan -etusi­vul­le voi­daan sijoit­taa lyhyt teks­ti­link­ki tai logo, joka toi­mii link­ki­nä tei­dän omal­le verkkosivustolle.

Maa­kun­ta -sivuil­le voi­daan sijoit­taa myös kuvamainoksia/bannereita, jot­ka toi­mi­vat link­kei­nä verkkosivustollenne.

Haluai­sit­ko suu­rem­man kuvan tai ban­ne­rin sivul­lem­me? Jotain muuta?

Ole yhtey­des­sä, niin mie­ti­tään juu­ri tei­dän tar­pei­siin rää­tä­löi­ty vaihtoehto!

Myynti ja ilmoitukset:

Mika­Mai­nos Oy
Mika Sai­nio
puh. 050 528 7782
mika.sainio@mikamainos.fi
Media­kort­ti

Kim­mo Sal­mi
puh. 040 5241897
prokimmen@gmail.com

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!