fbpx

Järvenpää, Järvenpään Teatteri

OHJELMISTOSSA 2022

Titanic

Liput:

Liput 38 € / 32 €

Suurmusikaali – tarina unelmista ja toivosta

On kulu­nut 110 vuot­ta maa­il­man tun­ne­tuim­mas­ta haak­si­ri­kos­ta, jos­sa vain pie­ni osa mat­kus­ta­jis­ta pelas­tui. Monet unel­mat ja toi­veet hau­tau­tui­vat hyi­seen mereen. Mut­ta ihmi­syy­den ydin syk­kii vah­va­na täs­sä säke­nöi­väs­sä musi­kaa­lis­sa, jos­sa hädän het­kel­lä toi­mi­taan yhdes­sä. Tule mukaan mat­kal­le, jos­sa usko­taan unel­miin, parem­paan tule­vai­suu­teen ja sankareihin!

Broadway-musi­kaa­li Tita­nic on voit­ta­nut vii­si Tony-pal­kin­toa ja saa­nut ylis­tä­vät arviot kaut­ta maailman.

Gabriel, tule takaisin

Liput:

Liput 25 € / 22 €

Sydämetön komedia rakkauden janosta!

Jär­ven­pään teat­te­rin juh­la­vuo­den ohjel­mis­ton ava­si Mika Wal­ta­rin kome­diaklas­sik­ko Gabriel, tule takai­sin. Wal­ta­ri itse mää­rit­te­li näy­tel­män sydä­met­tö­mäk­si kome­diak­si, ja sitä se toti­ses­ti onkin. Rak­kau­den janoa hyö­dyn­tä­vä her­ras­mies­hui­ja­ri Gabriel on täy­sin häi­käi­le­mä­tön, ja mie­hen romant­ti­set lupauk­set uppoa­vat Ange­rin sis­kok­siin kuin kuu­ma veit­si voi­hin. Tätien­sä nuo­ri hol­hok­ki Rai­li ymmär­tää nopeas­ti, mikä Gabriel on mie­hi­ään, eikä epä­röi käyt­tää tilai­suut­ta hyväkseen.

Wal­ta­ri kir­joit­ti kome­dian­sa vuon­na 1945 tark­ka­nä­köi­ses­ti ja ajat­to­man haus­kas­ti. Tämän päi­vän auer­vaa­ra­lai­sil­la super­mark­ki­noil­la some­hui­ja­rit vaa­ni­vat rak­kaut­ta janoa­via sie­lu­ja, prins­sit ja prin­ses­sat kalas­te­le­vat epä­toi­voi­sia sydä­miä. Pidä vara­si <3