fbpx

Järvenpää, Järvenpään Teatteri

OHJELMISTOSSA 2023

9 hyvää syytä elää

Liput:

Liput 25 € / 22 €

Kaunis tarina lähiöstä

Kol­me­kymp­pi­sel­le Kla­ra Har­maal­le monet taval­li­set asiat ovat yli­voi­mai­sia. Mut­ta hänel­lä on kak­si tär­ke­ää omi­nai­suut­ta: myö­tä­tun­to ja mie­li­ku­vi­tus. Kun Kla­ra uskal­tau­tuu yksiös­tään ulos, hän koh­taa har­maan lähiön värik­kään naapuruston.

Tari­na antaa äänen yksi­löil­le, joi­den elä­män koh­ta­lot tule­vat yllät­tä­vän lähel­le kat­so­jaa. Yhteis­kun­nan sivu­hen­ki­löt ovat oman elä­män­sä pää­hen­ki­löi­tä, jot­ka saa­vat voi­maa toisiltaan.

Ihmi­syy­den pro­no­mi­ni ei ole­kaan minä vaan me.

Esitykset

la 25.2.2023 klo 16 ensi-ilta
ke 1.3. klo 19
pe 3.3. klo 19
su 5.3. klo 16
to 9.3. klo 19
la 11.3. klo 16
su 12.3. klo 16
ke 15.3. klo 19
pe 17.3. klo 19
la 18.3. klo 16
su 19.3. klo 16
ke 22.3. klo 19
pe 24.3. klo 19
la 25.3. klo 16
su 26.3. klo 16

Jatkuvaa kasvua

Liput:

Liput 25 € / 22 €

Komedia bisnesmaailmasta ja elämän tarkoituksesta

Ante­ro Ala­pyl­py­rä on pesun­kes­tä­vä jär­ven­pää­läi­nen insi­nöö­ri, jon­ka vii­kon koho­koh­ta on vapaa­päi­vän gril­laus­het­ki per­heen kans­sa. Yri­tys­kau­pan myö­tä hän jää työt­tö­mäk­si ja ryh­tyy pakon edes­sä yrit­tä­jäk­si. Inno­vaa­tiot seu­raa­vat tois­taan ja talous pai­suu samaa tah­tia Ante­ron sisäi­sen tyh­jyy­den kans­sa. Mut­ta mikä on ihmi­sen osa, kun rahan lii­ke mää­rää tahdin? 

Jat­ku­vaa kas­vua tut­kii kome­dian kei­noin käsi­tys­tä jat­ku­van talous­kas­vun vält­tä­mät­tö­myy­des­tä sekä taval­li­sen ihmi­sen tar­vet­ta löy­tää yhä kaoot­ti­sem­mak­si käy­väs­tä maa­il­mas­taan edes jon­kin­lai­nen tarkoitus.

Esitykset

ENSI-ILTA 10. kesä­kuu­ta 2023 klo 16.00.00

Lisä­tie­to­ja tulos­sa pian!