fbpx

Kaarina, Kaarina-Teatteri

Ohjelmistossa 2020 ja 2021:

PÄÄLLYSTAKKI

Esitykset 12.12.2020 saakka!

Käsi­kir­joi­tus: vapaas­ti Niko­lai Gogo­lin saman­ni­mi­seen novel­liin perus­tuen Esa Les­ki­nen ja Sami Kes­ki-Vähä­lä
Ohjaus: Valt­te­ri Roiha

Pääl­lys­tak­ki, kome­dia työ­elä­män huo­no­ne­mi­ses­ta on moder­ni uudel­leen­tul­kin­ta Niko­lai Gogo­lin legen­daa­ri­ses­ta kertomuksesta.

Sym­paat­ti­nen, mut­ta raha­vai­keuk­siin ajau­tu­nut ja työ­pai­kal­la vähek­syt­ty pank­ki­vir­kai­li­ja Aka­ki Aka­ki­je­vitš päät­te­lee, että avain hänen hen­ki­lö­koh­tai­seen onneen­sa on uusi pääl­lys­tak­ki. Koh­ta­lo­kas pää­tös joh­taa Aka­ki Aka­ki­je­vitšin häm­mäs­tyt­tä­väl­le seik­kai­lul­le hal­ki suo­ma­lai­sen työ­elä­män huo­no­ne­mi­sen ja kan­sain­vä­li­sen talou­den yhä oudom­mak­si käy­vien kään­tei­den – aina koh­ti oman ole­mas­sao­lon­sa ydintä.

Pääl­lys­tak­ki on vir­tuoo­si­mais­ta komiik­kaa ja traa­gi­nen puheen­vuo­ro ihmi­sen osat­to­muu­des­ta maa­il­mas­sa, jon­ka lait ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teet ovat muut­tu­neet käsit­tä­mät­tö­mik­si – sekä ihmi­sen sam­mu­mat­to­mas­ta tar­pees­ta etsiä onnea ja rakkautta.

KAKSI NAISTA JA MERI

ENSI-ILTA 12.2.2021

Kir­joit­ta­nut: Tove Jans­son
Kään­nös ja dra­ma­ti­soin­ti: Pip­sa Lon­ka
Ohjaus: Mik­ko Rantanen

Mari ja Jon­na ovat löy­tä­neet yhtei­sen pou­ka­man. Elä­mää koke­neet tai­tei­li­ja­sy­dä­met syk­ki­vät yhä työl­le ja meri­tuu­li puhal­taa rak­kaut­ta tupaan ikku­nan raois­ta. Hei­dän saa­ren­sa kuo­hu­jen kes­kel­lä on atol­lin muo­toi­nen ja sitä suo­je­le­vat val­koi­se­na kir­ku­vat pil­vet. Ran­nan lähei­syys hoi­vaa Marin ja Jon­nan pal­mi­koi­tua reit­tiä, min­kä var­rel­la he koh­taa­vat iloa ja ihmi­siä arkis­ten koke­mus­ten laineilla.

Kak­si nais­ta ja meri on lem­peä rak­kaus­ta­ri­na, joka alkaa sii­tä mihin muut rak­kaus­ta­ri­nat lop­pu­vat. Näy­tel­mä perus­tuu fik­tii­vi­seen novel­li­ko­koel­maan Rent Spel (1989), mis­sä Jans­so­nin syväl­li­nen käden­jäl­ki piir­tää näky­viin mat­kan­teon kevey­den ja pai­non, sekä sata­mien välis­sä asu­van hymyn.

SUKUVIKA

TULOSSA SYKSYLLÄ 2021

Käsi­kir­joi­tus Ray Coo­ney
Ohjaus Jan­ne Jämsä

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.kaarina-teatteri.fi