fbpx

Kerava, Keski-Uudenmaan Teatteri KUT

Ohjelmistossa 2020:

AKTIIVIMALLI

Aktiivimalli – Harmaat Pantterit 4 jatkaa KUTin suosittujen seniorikomedioiden sarjaa.

Aktii­vi­mal­li on aiem­pia osia­kin hur­jem­pi, haus­kem­pi ja anar­kis­ti­sem­pi kan­nan­ot­to van­hus­ten­hoi­don nyky­ti­laan ja tulevaisuudenkuvaan.

Van­hat tutut, iki­simp­sak­ka Irme­li Kurp­pa (Anna-Lee­na Sipi­lä) ja iki­nuo­ri nais­mag­neet­ti Elvis (Sep­po Halt­tu­nen) ovat edel­leen Käpy­ho­vin sie­lu ja hen­ki. Pai­na­jai­nen alkaa, kun maan hal­li­tus esit­te­lee uuden AIPA-mal­lin eli aktii­vis­ten ikäih­mis­ten itse­pal­ve­lu­mal­lin. Sen myö­tä kaik­ki 65 vuot­ta täyt­tä­neet kan­sa­lai­set vel­voi­te­taan AIPA-kurs­seil­le eläk­keen menet­tä­mi­sen uhal­la. Eikä täs­sä vie­lä kaik­ki: Käpy­ho­vin van­hain­ko­din uusi asu­kas Elli­noo­ra (Lee­na Uoti­la) tah­too Irme­lik­si Irme­lin paikalle…

Ter­ve­tu­loa kat­so­maan, miten Irme­li, Elvis ja kump­pa­nit sel­viä­vät ihmis­suh­deon­gel­mis­ta ja val­tion yber­te­hok­kai­den AIPA-kon­sult­tien kynsistä.

Esitykset Keuda-talon Kerava-salissa,
Keskikatu 3, 04200 Kerava

la 29.8. klo 15
su 30.8. klo 15
to 3.9. klo 19
la 5.9. klo 15
su 6.9. klo 15

AKSELI JA MARY

Pie­nois­näy­tel­mä Akse­li Gal­len-Kal­le­las­ta ja hänen vai­mos­taan Mary Gallénista.

Akse­lin ja Maryn suh­de oli eri­tyi­sen lähei­nen ja Mary osal­lis­tui usein avus­ta­ja­na mie­hen­sä maa­laus­työ­hön. Mary oli kon­sert­ti­pia­nis­ti, mut­ta luo­pui uras­taan Akse­lin ja per­heen vuok­si, kuten 1900-luvun vaih­tees­sa oli tapa­na. Mary ja lap­set kul­ki­vat Akse­lin muka­na välil­lä hyvin­kin alkeel­li­sis­sa olo­suh­teis­sa, var­sin­kin Kes­ki-Suo­men ja Kar­ja­lan erä­mais­sa. Mary ja Akse­li oli­vat onnel­li­sia kul­ku­rei­ta ja maa­il­man­mat­kaa­jia, vaik­ka raha­huo­let pai­noi­vat jat­ku­vas­ti. Elä­män­tus­ka ja mur­heet kui­tat­tiin usein lem­peäl­lä huumorilla.

Näy­tel­män tapah­tu­ma-aikaan 1912 per­he on juu­ri viet­tä­nyt kak­si vuot­ta Kenias­sa. Kun kis­sa on pois­sa, hii­ret ovat hyp­pi­neet pöy­däl­le. Kyl­mä totuus vyö­ryy mes­ta­rin kimp­puun heti hei­dän palat­tu­aan koti-Suo­meen. Nuo­ret kuva­tai­tei­li­jat sol­vaa­vat Akse­lia jul­ki­ses­ti: hei­dän mie­les­tään van­han jää­rän Väi­nä­möi­si­neen pitää väis­tyä uuden ajan tiel­tä. Tai­tei­li­ja masen­tuu, ja Maryl­la on kova työ saa­da hänet jäl­leen arvos­ta­maan itse­ään ja taidettaan.

Esitykset Halosenniemessä,
Halosenniementie 4-8, 04310 Tuusula

la 19.9. klo 18
su 20.9. klo 18
to 24.9. klo 18
la 26.9. klo 18
su 27.9. klo 18
to 1.10. klo 18
la 3.10. klo 18
su 4.10. klo 18
su 18.10. klo 18

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.kut.fi

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!