fbpx

Kuopio, Tammenrannan teatterit

OHJELMISTOSSA 2023

Aladdin ja taikalamppu

Lastenteatteri Tammenranta

sijait­see Valo­har­jul­la (sisä­teat­te­ri) Veh­mas­mäes­sä Kur­ki­mäen­tie 12, n. 19 km Kuo­pion kes­kus­tas­ta etelään.

Liput 12€

Las­ten­teat­te­ri Tam­men­ran­ta juh­lii kym­men­vuo­tis­ta tai­val­taan tuo­mal­la Veh­mas­mäen kevää­seen läm­pi­män itä­mai­sen tuu­lah­duk­sen, koko per­heen näy­tel­män ALAD­DIN JA TAIKALAMPPU.

Suo­sit­tu­ja näy­tel­miä jo aikai­sem­pi­na vuo­si­na ohjan­nut Sini Pel­to­la on sovit­ta­nut Tuhan­nen ja yhden yön kokoel­man tun­ne­tuim­man sadun las­ten­näy­tel­mäk­si, yhdes­sä apuoh­jaa­jien Roo­sa Kvic­kin ja Aapo Hil­tusen kans­sa. Näy­tel­män on tuot­ta­nut Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra ry yhdes­sä Kuo­pion Kan­sa­lais­opis­ton kanssa.

Upeas­ta seu­ran­ta­lo Valo­har­jus­ta tulee esi­tys­ten ajak­si Akra­ba, jäl­leen ker­ran tal­koo­työl­lä teh­dyil­lä upeil­la lavas­teil­la, ja sen sei­nis­tä kai­kuu kau­niis­ti satuun saat­te­le­vat itä­mai­set säve­let ja lau­lut. Puvus­tuk­sen puo­les­taan on toteut­ta­nut Anne­li Häti­nen luo­den puvus­tuk­sel­la näy­tel­mään tai­an­omais­ta tunnelmaa.

Näy­tel­mäs­sä on rei­lus­ti haus­kuut­ta luvas­sa sisäl­täen kui­ten­kin kut­kut­ta­van jän­nit­tä­viä koh­tauk­sia, joten suo­sit­te­lem­me kat­so­jil­le 5 v ikärajaa.

Istu siis len­tä­vän maton kyy­tiin Alad­di­nin ja Jaden kave­rik­si ja häi­käis­ty­mään kimal­ta­vas­ta sadus­ta. Muis­ta vara­ta liput hyvis­sä ajoin, sil­lä lumous­kaan ei auta, jos näy­tös on loppuunmyyty.

Rajaralli

Kesäteatteri Tammenranta

sijait­see Veh­mas­mäes­sä (os. Lil­jan­tie) n. 19km Kuo­pion kes­kus­tas­ta ete­lään. Pysä­köin­ti osoit­teis­sa Kur­ki­mäen­tie 12 ja 13. Kat­so­mo osit­tain katettu.

Liput

20 € Aikui­set
18 € Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja ryh­mät (ryh­mä vähin­tään 10 hlöä)
10 € Lap­set (7-12 v.)
50 € Per­he­lip­pu (2 aikuis­ta ja 2 lasta) 

Varaukset ja muut tiedustelut

044 362 3565 / Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra ry
kesateatteritammenranta@gmail.com

Hulvattomassa komediassa kaksi naapurussukua selvittelee välejään sukupolvien voimin

Kesäl­lä 2023 Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta esit­tää näy­tel­män Raja­ral­li, jon­ka on kir­joit­ta­nut Simo Oja­nen. Näy­tel­mää esi­te­tään 10 ker­taa ajal­la 27.6.-15.7. 2023. Kokoa ryh­mä­si ja läh­de tutus­tu­maan Poh­jois-Savon suu­rim­paan harrastajakesäteatteriin.

Simo Oja­sen kir­joit­ta­ma ja Juk­ka Koleh­mai­sen ohjaa­ma Raja­ral­li vie kat­so­jat kes­kel­le tun­tei­den värit­tä­mää juhan­nusaat­toa, joka todel­li­suu­des­sa on kau­ka­na sees­tei­ses­tä kes­ki­ke­sän juhlasta.

Pos­tin­ha­ku on päi­vä­tais­te­lua ja raja­pyyk­kien siir­te­ly on tuhat­vuo­tis­ta öis­tä sotaa pyhän­sä ja arken­sa, onnek­si ruo­ka­tau­ko tuo väli­rau­han. Kun tul­ta ja tap­pu­raa liet­so­vat sanat­kaan eivät rii­tä, kel­paa aseek­si kaik­ki kät­tä pidem­pi. Omaa maa­ta ja rau­ta­kan­kea puo­lus­te­taan, vaik­ka sit­ten lei­pä­la­piol­la, jos muu­ta ei satu ole­maan lähettyvillä.

Mitä oli­si juhan­nusaat­to ilman nuor­ta roman­tiik­kaa? Vahin­ko vain, että sen val­las­sa ovat aivan vää­rän­su­kui­set. Nuo­ri­so jou­tuu erot­te­le­maan van­haa, vähän lii­an inten­sii­vi­ses­ti­kin yhteis­tä nuo­ruut­taan muis­te­le­vaa suku­pol­vea toi­sis­taan. Kes­kim­mäi­nen suku­pol­vi pää­see myö­täe­lä­mään kolk­ko­ja kohtaloitaan.

Vil­liin­tyy­kö monet mie­het oikeas­ti juhan­nuk­se­na ja pitää­kö kuul­la käen kukun­ta hyväk­si enteeksi?

Jos Rau­han­pe­rän emän­nät alka­vat nos­tel­la pun­nuk­sia, mies­ten pun­tit var­mas­ti tuti­se­vat. Sil­tä ei sääs­tyi­si oman kylän mie­het, ei muu­al­ta tule­vat turis­tit eikä edes koko val­tion joh­to. Toi­vo­taan, että tämä juhan­nus on rau­hal­li­sem­pi. Vii­me vuon­na juhan­nuk­sen sal­do­na oli kol­me tik­kiä terveyskeskuksessa.

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta tar­jo­aa ainut­laa­tui­sia ja iki­muis­toi­sia teat­te­rie­lä­myk­siä luon­non­kau­niis­sa ja idyl­li­ses­sä maalaismaisemassa.

Ter­ve­tu­loa!