fbpx

Pori, Porin Teatterinuoret

Ohjelmistossa keväällä 2020:

Porin Teat­te­ri­nuo­ret ry on Suo­men suu­rim­pia, pit­käi­käi­sim­piä sekä aktii­vi­sim­pia har­ras­ta­ja­teat­te­rei­ta. Eri ryh­mis­sä näyt­te­lee niin vas­ta-alka­jia kuin kon­ka­rei­ta aina yhdek­sän­vuo­tiais­ta aikui­siin asti. PTN val­mis­taa vuo­sit­tain kuu­des­ta kah­dek­saan näy­tel­mää, joi­den esi­tyk­set ovat pää­sään­töi­ses­ti helmi-toukokuussa.

Ohjel­mis­tos­sam­me on vuo­sit­tain niin las­ten­teat­te­ria, nuo­ri­so­draa­maa, ori­gi­naa­li­teks­te­jä, klas­si­koi­ta kuin hie­man kokeel­li­sem­pia­kin teat­te­rin muo­to­ja. Esi­tyk­sem­me val­mis­tu­vat huo­lel­li­sel­la käsi­työl­lä ja tin­ki­mät­tö­mäl­lä asen­teel­la ja vuo­sien mit­taan olem­me­kin niit­tä­neet suo­sio­ta niin teat­te­ri­fes­ti­vaa­leil­la kuin lehtiarvosteluissakin.

Kevään 2020 ohjelmisto:

RAK­KAU­DEL­LA, E (Ensi-ilta 21.5.2020)

Erään edes­men­neen sedän salat­tu elä­mä yllät­tää peril­li­set. Näy­tel­mä ahneu­des­ta, todel­li­ses­ta rik­kau­des­ta ja rak­kau­den kai­ken voit­ta­vas­ta voimasta.”

Tar­kem­mat esi­ty­sa­jat päi­vit­ty­vät kevään mit­taan ja jul­kais­taan Face­book-sivul­lam­me:
www.facebook.com/porinteatterinuoret/

Yhteys­tie­dot:
teatterinuoret@gmail.com

Teat­te­rin koti­si­vut:
porinteatterinuoret.net

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!