fbpx

Rauma, Rauman Teatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Perinnönjakajat

Liput

Perus­lip­pu
30 € / 27,50 € / 25 € / 15 €

Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät
26 € / 23,50 € / 21 € / 15 €

Lap­set, opis­ke­li­jat
16 € / 14,50 € / 13 € / 13 €

Ryh­mä (väh. 30 henk.)
28 € / 25,50 € / 23 € / 15 €

Kuten tie­de­tään, perin­nön­ja­ko ei lähes­kään aina suju hel­pos­ti. Vail­la rahal­lis­ta arvoa ole­vien esi­nei­den jaka­mi­nen saat­taa sot­kea per­he­suh­teet jopa lopul­li­ses­ti, kun tun­teet ja muis­tot otta­vat vallan.

Perin­nön­ja­ka­jat on uusi koti­mai­nen kome­dia. Suku­lais­jouk­ko kokoon­tuu hau­ta­jais­ten jäl­keen per­heen lap­suu­den­ko­dis­sa. Ei aikaa­kaan, kun värik­käi­tä Post-it -lap­pu­ja alkaa ilmaan­tua esi­nei­siin kiih­ty­vään tah­tiin ja yhden jos toi­sen­kin her­mot ovat koetuksella…

Nukkekoti

Liput

Perus­lip­pu
30 € / 27,50 € / 25 € / 15 €

Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät
26 € / 23,50 € / 21 € / 15 €

Lap­set, opis­ke­li­jat
16 € / 14,50 € / 13 € / 13 €

Ryh­mä (väh. 30 henk.)
28 € / 25,50 € / 23 € / 15 €

Vuon­na 1879 val­mis­tu­nut Nuk­ke­ko­ti on nor­ja­lai­sen Hen­rik Ibse­nin kuu­lui­sin näy­tel­mä. Nuk­ke­ko­ti herät­ti ilmes­tyes­sään kohua, sil­lä näy­tel­mä kri­ti­soi voi­mak­kaas­ti sen aikai­sia avio­liit­to­nor­me­ja. Vaik­ka näy­tel­mä onkin van­ha, sen kan­ta­vat tee­mat ovat edel­leen ajan­koh­tai­sia nyky-yhteiskunnassa.

– Nuk­ke­ko­ti on todel­la väke­vä draa­ma, joka sisäl­tää jopa dek­ka­ri­mai­sia jän­nit­tei­tä. Toteu­tuk­sem­me on aja­ton, sil­lä tee­mo­jen­sa ansios­ta tari­na on täy­sin luet­ta­vis­sa nyky­ai­kai­se­na­kin näy­tel­mä­nä. Nai­sen ase­ma per­hees­sä ja pari­suh­tees­sa, tasa-arvo sekä rakas­ta­mi­sen vai­keus ovat edel­leen yhteis­kun­tam­me suu­ria kysy­myk­siä. Nuk­ke­ko­ti on myös ihmi­sen kas­vu­ta­ri­na, ker­too Rau­man teat­te­rin tai­teel­li­nen joh­ta­ja Otto Kaner­va, joka myös ohjaa esityksen.

Nuk­ke­ko­din nais­pää­osaa, Noraa, pide­tään vas­taa­va­na roo­li­na nais­näyt­te­li­jäl­le kuin Sha­kes­pea­ren Ham­let on mies­näyt­te­li­jäl­le. Rau­man teat­te­ris­sa Noran roo­lis­sa näh­dään Rai­sa Sor­ri. Nora on elä­nyt elä­män­sä kuin suo­jat­tu nuk­ke. Lap­suu­den ja nuo­ruu­den hän viet­ti isän­sä sii­pien alla ja aikui­si­kä on kulu­nut pan­kin­joh­ta­jak­si mat­kal­la ole­van Tor­val­din (Timo Jul­ku­nen) edus­tus­vai­mo­na. Noral­la on kui­ten­kin salai­suus, joka pal­jas­tues­saan uhkaa kaa­taa ulos­päin onnel­li­sel­ta vai­kut­ta­van avio­lii­ton kulissit.

Minä, Sinatra

Liput

Pää­sy­lip­pu (rivit 1-13):
30 €

Pää­sy­lip­pu (rivit 14-16):
20 € (rajoi­tet­tu näkyvyys)

Minä, Sinat­ra -näyt­tä­mö­kon­sert­ti sijoit­tuu vuo­teen 1971 ja Frank Sinat­ran elä­ke­päi­vien alka­mi­seen. On vii­mei­sen show’n aika. Luvas­sa on vis­kin ja savuk­kei­den tuok­sui­sia muis­to­ja ja tie­tys­ti pal­jon musiikkia.

Minä, Sinat­ra perus­tuu Ric­hard Shel­to­nin kir­joit­ta­maan ja esit­tä­mään Sinat­ra: Raw -esi­tyk­seen. Alku­pe­räis­teok­sen on Rau­man teat­te­ril­le suo­men­ta­nut Jus­si Tuo­mi­nen.

Frank Sinat­ran roo­lis­sa näh­dään ja kuul­laan Jani Kos­ki­nen, joka on tut­tu teat­te­rien lavoil­ta monis­ta menes­tys­roo­leis­ta. Karis­maat­ti­nen näyt­te­li­jä-lau­la­ja on näh­ty myös Rau­man teat­te­rin laval­la use­aan ottee­seen. Vii­mei­sim­mät roo­lit Rau­mal­la oli­vat näy­tel­mis­sä Varas­to (2021-2022) ja Mitä kuu­luu Mar­ja-Lee­na? (Rau­man kesä­teat­te­ri 2021).

Laval­la esi­tyk­ses­sä myös kapel­li­mes­ta­ri-pia­nis­ti­na toi­mi­va Mik­ko Kan­gas­jär­vi. Musii­kin todel­li­nen moni­toi­mi­mies tun­ne­taan muun muas­sa -yhtyeen musiik­ki­tuot­ta­ja­na ja kosketinsoittajana.

Katso koko ohjelmisto!