fbpx

Rauma, Teatteriyhdistys Fake

OHJELMISTOSSA 2023

Albatrossi ja Heiskanen

Liput

Lip­pu: 25 €
Lap­si: 12 €, 15v. ja alle
Ryh­mä 23 € mini­mi 20 hen­ki­löä
(pal­ve­lu­mak­su sis. hintaan)

Yhteystiedot ja lippuvaraukset
Musiikki-iloittelu Albatrossi ja Heiskanen Pyhärannan Santtion Kesäteatterissa Kesällä 2023!

Jun­nu Vai­nion rakas­te­tut lau­lut kajah­ta­vat livebän­din säes­tyk­sel­lä merel­li­sen näyt­tä­mön kau­niis­sa maisemissa!

Kesäl­lä 2023 tulee kulu­neek­si 90 vuot­ta Juk­ka Vir­ta­sen Syn­ty­mäs­tä ja Teat­te­riyh­dis­tys Fake ry halu­aa kun­nioit­taa legen­daa­ris­ta viih­teen­te­ki­jää näy­tel­mäl­lä, jol­la hän itse on aikoi­naan
halun­nut kun­nioit­taa ystä­vän­sä Juha ”Watt” Vai­nion muis­toa. Alku­pe­räi­siin teki­jöi­hin kuu­luu sovit­ta­ja­na myös Jaak­ko Salo, joten Suo­men viih­de­his­to­rian leh­tiä todel­la kään­nel­lään tämän teok­sen kans­sa, joka on yksi suo­men suo­si­tuim­mis­ta musiikkinäytelmistä.

Raik­kaas­ti uudis­tet­tu ja hyväl­lä ener­gial­la ladat­tu näy­tel­mä vie kat­so­jan Kaler­vo Kai­ho­mie­len 50-vuo­tis­juh­lien kaut­ta muis­te­le­maan hur­jia nuo­ruus­vuo­sia, elä­män kään­ne­koh­tia ja toi­saal­ta miet­ti­mään toi­vei­ta tule­van elä­män osal­ta. Ajoit­tain kaba­reen puo­lel­la pii­pah­ta­van esi­tyk­sen tee­mois­sa Vir­ta­nen käsit­te­lee myös tai­tei­li­ja­sie­lun epä­var­muuk­sia sekä toi­saal­ta tai­toa kat­soa maa­il­maa huu­mo­rin lins­sin läpi, kih­niön kipak­kaa unohtamatta!

Tun­nel­mat vaih­tu­vat rie­hak­kaas­ta rie­mus­ta kipe­ään kai­puuseen ja ihmis­suh­tei­den kie­mu­rois­ta reh­tiin puhee­seen sau­nan lauteilla.

Tule mukaan, kesäl­lä lauletaan!