fbpx

Karvia, Karvian Tupateatteri

OHJELMISTOSSA 2024

Evakko

Karvian tupateatteri - evakko 2024
Liput

20 € 
Ryh­mät (yli 20 hlö) 15€/hlö

Tiedustelut ja lippuvaraukset

Tie­dus­te­lut ja varauk­set / Lee­na Koi­vu­la ( var­mim­min klo 10-14 tai teks­ti­vies­tit 24h)

Ryh­mil­le suun­ni­tel­laan niin halu­tes­sa mie­liin­pai­nu­via koko­päi­vä­ret­kiä / Sok­ko­ret­kiä Kar­vian ja lähia­lu­een matkailukohteisiin.

Ryh­mä­ruo­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta tie­to­ja saa täs­tä samas­ta nume­ros­ta, kuin lippuvaraukset.

Mat­kan­joh­ta­jat ja kul­jet­ta­jat saa­vat vapaa­li­pun esitykseen.

Lisä­tie­dot:
Soi­ta 044-3510610 / Lee­na Koivula

Karvian Tupateatterissa komediaa!

EVAK­KO on Mark­ku Hyvö­sen kir­joit­ta­ma ja Lee­na Koi­vu­lan sovit­ta­ma ja ohjaa­ma ihmissuhdekomedia.

Hyvö­sel­le tyy­pil­li­seen tapaan esi­tyk­ses­sä on hyvän huu­mo­rin lisäk­si myös sano­ma. Näy­tel­mäs­sä ele­tään luxus senio­ri­ko­ti Man­si­kan pyör­teis­sä, mis­sä raha­vai­keu­det ja ihmis­suh­deon­gel­mat hal­lit­se­vat ilma­pii­riä. Ahne Pykä­läi­nen aikoo käyt­tää tilan­net­ta häi­käi­le­mät­tä hyväk­seen ja “hui­ja­ta” Man­si­kan itsel­leen. Avuk­seen hän on dii­lan­nut suku­lai­sen­sa, jois­ta toi­nen on pan­kin­joh­ta­ja ja toi­nen ulosottomies.

Omis­ta­ja­pa­ris­kun­nan pari­suh­det­ta hier­tää raha­vai­keuk­sien lisäk­si lap­set­to­muus, jos­ta on muo­dos­tu­nut iso ongel­ma!
Asuk­kai­den elä­mää var­jos­taa men­nei­syy­den “haa­mut”, jot­ka esi­tyk­sen aika­na tule­vat jul­ki. Yksi van­huk­sis­ta on rii­taan­tu­nut per­heen­sä kans­sa ja jää­nyt yksin. Toi­sel­la ei ole ketään suku­lai­sia ja yksi her­ra on ehti­nyt pal­jon, mut­ta ei vii­des­ti nai­mi­sis­sa ollee­na ole saa­nut peril­li­siä aikaan.

Tari­naa värit­tää suo­ra­pu­hei­nen kar­ja­lan evak­ko Mart­ta, joka tari­nan ede­tes­sä muut­taa alun kriit­ti­sen ajat­te­lun­sa ja nega­tii­vi­sen asen­teen­sa Man­sik­kaa koh­taan. “Rin­ta­via, rei­te­viä, per­se­viä ja iloi­sia myö ollaan”

Vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta ei esi­tyk­ses­tä puu­tu, kun Man­si­kan tilan­net­ta yri­te­tään pelas­taa. Isoon osaan nousee omis­ta­jan hie­man yksin­ker­tai­nen veli, jol­la on lopul­ta rat­kai­sun avai­met tilanteeseen.

Köy­häl­tä puut­tuu pal­jon, mut­ta ahneel­ta kaikki ”