fbpx

Mikkeli, Mikkelin Teatteri

Ohjelmistossa 2020:

REETTA-KARHU JA SATUKIRJAN SALAISUUS

Esi­tyk­set ajal­la 29.08. - 17.10.2020

Reet­ta-kar­hu ystä­vi­neen seik­kai­lee jäl­leen. Täl­lä ker­taa yhdes­sä Mik­ke­lin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kanssa.

Tari­nas­sa Reet­ta-kar­hu ja satu­kir­jan salai­suus sukel­lam­me sisään satukirjaan.

Mis­sä saduis­sa Reet­ta-kar­hu, Mai­sa-maja­va ja Pee­tu-pupu seik­kai­le­vat? Entä kuin­ka ihmees­sä he pää­se­vät ulos kir­jan sivuil­ta? Sinä voit aut­taa ystä­vyk­siä seikkailussa.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Liput 5 €

PAPIN PERHE

Esi­tyk­set ajal­la 18.09. - 04.12.2020

Papin per­he on Min­na Cant­hin klas­sik­ko­näy­tel­mä, jon­ka Saka­ri Hok­ka­sen sovit­ta­ma ver­sio tuo tari­nan nyky­päi­vään. Näy­tel­mä ker­too Val­ta­rin per­heen sisäi­sis­tä aat­teel­li­sis­ta ris­ti­rii­dois­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta per­heen väli­siin ihmissuhteisiin.

Per­heen kuo­pus ja koto­na vie­lä asu­va Mai­ju on päät­tä­nyt ryh­tyä näyt­te­li­jäk­si tie­täen, ettei hänen äitin­sä sitä hyväk­syi­si. Van­hin poi­ka Jus­si kiel­täy­tyy kir­joit­ta­mas­ta vaka­vaan ja kris­til­lis­mie­li­seen verk­ko­leh­teen, jota äitin­sä Pas­to­ri Hen­riik­ka ryh­tyy toi­mit­ta­maan. Äidin ja las­ten arvo­maa­il­mat tör­mää­vät yhteen ja kai­ken sen kes­kel­lä per­heen isä yrit­tää yllä­pi­tää rak­kaut­ta ja ymmärrystä.

Ikä­pol­ven­sa kiin­nos­ta­vam­piin ohjaa­jiin kuu­lu­van Saka­ri Hok­ka­sen sovi­tus tuo Min­na Cant­hin yli sata­vuo­ti­aan näy­tel­män uudel­la ja raik­kaal­la taval­la tähän päi­vään. Ver­sio osoit­taa samal­la näy­tel­män ajan­koh­tai­suu­den myös nyky-yhteis­kun­nas­sa. Papin per­he on herät­tä­vä teos arvo­jen, ymmär­ryk­sen ja rak­kau­den vai­keas­ta tasapainosta.

Liput:
Liput 28/25/23 €
Opis­ke­li­jat 10 €

RAKASTUNUT RYTI

Esi­tyk­set ajal­la 24.09. - 19.12.2020

Rakas­tu­nut Ryti ker­too talon­po­jan ties­tä val­ta­kun­nan poli­tii­kan hui­pul­le ja siel­tä sota­syyl­li­se­nä tuo­mi­tuk­si. Ris­to Rytin ja Suo­men vai­hei­ta kuvaa­van näy­tel­män tari­na alkaa 1910-luvul­ta. Näy­tel­män kes­kei­set hen­ki­löt ovat Ris­to Rytin (1889-1956) lisäk­si lii­ke­mies Alfred Kor­de­lin sekä Rytin puo­li­so Ger­da, omaa sukua Ser­lac­hius. Tari­na näyt­tää sota­vuo­sien pää­mi­nis­te­rin ja pre­si­den­tin elä­män puo­let niin tark­ka­na ja har­kit­se­va­na laki­mie­he­nä, polii­tik­ko­na, päät­tä­jä­nä, ystä­vä­nä kuin puolisonakin.

Rakas­tu­nut Ryti on upea draa­ma­ko­me­dia Suo­men his­to­rian yhdes­tä mer­kit­tä­vim­mäs­tä henkilöstä.

Käsi­kir­joit­ta­jat Rei­dar Palmgren ja Tapio Lii­no­ja ovat teh­neet Mik­ke­lin Teat­te­ria var­ten oman ver­sion lisä­ten mukaan his­to­rial­li­sia tapah­tu­mia Mik­ke­lis­tä. Rakas­tu­nut Ryti on osa Mik­ke­lin Teat­te­rin 100-vuo­tis­juh­la­kau­den ohjelmistoa.

Liput:
Liput 28/25/23 €
Opis­ke­li­jat 10 €

ÄLÄ PUKEUDU PÄIVÄLLISELLE

Esi­tyk­set ajal­la 13.11. - 31.12.2020

Suo­men suo­si­tuin klas­sik­ko­ko­me­dia saa­puu ensi ker­taa Mik­ke­lin Teatteriin!

Älä pukeu­du päi­väl­li­sel­le on kome­dial­li­nen fars­si, jos­ta ei vää­rin­kä­si­tyk­siä sekä yllät­tä­viä ja into­hi­moi­sia koh­taa­mi­sia puu­tu. Päi­väl­li­sen val­mis­tues­sa ensim­mäi­nen val­he joh­taa toi­seen, joka taas seu­raa­vaan ja lopul­ta mel­koi­nen sop­pa onkin val­mis. Näy­tel­mä tih­kuu ver­baa­lis­ta huu­mo­ria ja visu­aa­lis­ta slapstickia.

Parii­sin seu­dul­la maa­lais­ta­los­sa oli­si pitä­nyt olla romant­ti­nen päi­väl­li­nen, mut­ta tari­noi­den sekoit­tues­sa alkaa lopu­ton kier­re, jol­le ei näy lop­pua. Illal­lis­vie­raat jou­tu­vat tilan­tei­siin, joi­hin eivät voi­neet kuvi­tel­la­kaan pää­ty­vän­sä päi­väl­li­sen val­mis­te­lui­den läh­det­tyä käsis­tä jo ihan alku­met­reil­lä. Kuka maa­lais­ta­los­sa esit­tää ketä­kin ja miten sop­pa pysyy kasas­sa? Juo­nen­kään­tei­tä sisäl­tä­vää sot­kua saa­daan sel­vit­tää yön pimeil­le tun­neil­le asti.

Älä pukeu­du päi­väl­li­sel­le on rans­ka­lai­sen näy­tel­mä­kir­jai­li­jan Marc Camo­let­tin kome­dia­näy­tel­mä, joka tun­ne­taan myös nimel­lä Rans­kai­nen pyja­ma (pyja­ma pour six) sekä Lai­na­la­ka­nat. Teks­tin on sovit­ta­nut Robin Haw­don ja suo­men­ta­nut Pent­ti Kot­ka­nie­mi. Mik­ke­lin Teat­te­ri esit­tää vii­mei­sim­män ver­sion klassikkokomediasta.

Tule kat­so­maan, miten lop­pu­rat­kai­sus­sa käy! Luvas­sa on kun­non huu­mo­riplä­jäys ja ehdo­ton naurupommi!

Liput:
Liput 28/25/23 €
Opis­ke­li­jat 10 €

Mik­ke­lin Teat­te­ri
Savi­lah­den­ka­tu 11
50100 MIKKELI

Puhe­lin 044 4021539
info@mikkelinteatteri.fi

Ryh­mä­myyn­ti:
Puhe­lin 044 4021538 (maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin klo 9.00-19.00)
liput@mikkelinteatteri.fi

Väliai­ka­tar­joi­lut voi vara­ta etu­kä­teen tääl­tä: www.mikkelinteatterikerho.fi

Ravin­to­la­pal­ve­lui­ta samas­sa raken­nuk­ses­sa Mik­ke­lin Teat­te­rin kans­sa tar­jo­aa Bistro Hol­vi. Menu ja ennak­ko­va­rauk­set voi teh­dä tääl­tä: www.bistroholvi.fi

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.mikkelinteatteri.fi

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!