fbpx

Paimio, Paimion Kesäteatteri

Tulossa keväällä 2021:

TÄHKÄPÄÄ

Fan­ta­sia­musi­kaa­li Täh­kä­pää on seik­kai­lu­ker­to­mus tai­an­omai­ses­ta tytös­tä. Tari­na kul­kee pie­nes­sä kyläs­sä asu­vien van­hem­pien luo­ta kunin­kaan hoviin, noi­dan tor­nil­le ja peik­ko­jen met­siin. Kuka kii­pe­ää kut­re­ja pit­kin? Voi­ko pei­kon pie­ruun kuol­la? Osaa­vat­ko kaik­ki lohi­käär­meet len­tää? Mik­si noi­dil­la on syy­lä nenäs­sä? Onko per­sil­jaa pak­ko syödä?

Tule koke­maan seik­kai­lu, jon­ka lop­pua et kos­kaan osai­si arvata!

Fan­ta­sia­musi­kaa­li Täh­kä­pää Pai­mion lap­si- ja nuo­ri­so­teat­te­rin alku­pe­räis­teos, joka vie sinut mat­kal­le hen­keä­sal­paa­vaan fan­ta­sia­maa­il­maan. Laval­la näh­dään yli 30 hen­ki­nen ensemble, joi­den kaik­kien osaa­mi­nen tulee kukoistamaan. 

Ohjaus: Han­na Mar­jaa­na
Musii­kin sävel­lys: Meri­ta Seppälä

Liput tule­vat myyn­tiin myö­hem­min, heti kun esi­ty­sai­ka­tau­lut varmistuvat!

OSOI­TEMyl­ly­haan­tie 2,Paimio

Kesällä 2021:

NUNNIA JA KONNIA

Paimion kesäteatteri viettää vuonna 2020 välivuotta koronapandemian vuoksi. Kesällä 2021 nautitaan kuitenkin taas upeasta kesäteatterista, kun Museomäen idyllisen kesäteatterilavan valtaa taivaallinen Broadway-musikaali NUNNIA JA KONNIA!

Alan Men­ken - Glenn Sla­ter - Che­ri ja Bill Stein­kell­ner
Suom. Heik­ki San­ka­ri - Kris­ti­na ja Jus­si Vahvaselkä

Pai­mion kesä­teat­te­ris­sa kesä 2021 on ennen­nä­ke­mät­tö­män vauh­di­kas, kun ilmoil­le kajah­ta­vat sou­lin, discon ja gos­pe­lin upeat säve­let livebän­din säes­tä­mä­nä ja tai­dok­kai­den koreo­gra­fioi­den siivittämänä.

Disco­lau­la­jan uras­ta haa­vei­le­va rää­vä­sui­nen Delo­ris van Car­tier jou­tuu ala­maa­il­man gangs­te­rei­den mur­han sil­min­nä­ki­jäk­si ja suo­jel­lak­seen Delo­ris­ta polii­sit pii­lot­ta­vat hänet nun­na­luos­ta­riin. Kaik­ki ei kui­ten­kaan mene kuten suo­je­lusuun­ni­tel­mas­sa sovi­taan ja kak­si hyvin eri­lais­ta maa­il­maa tör­mää­vät räis­ky­väs­ti toi­siin­sa. Disco­ku­nin­gat­ta­ren on mah­do­ton­ta sopeu­tua nun­na­luos­ta­rin kuri­na­lai­seen elä­mään, mut­ta kun Delo­ris ja nun­nat löy­tä­vät yhtei­sen säve­len alkaa sun­nun­tai­aa­mun mes­sus­sa puhal­taa uudet tuu­let sou­lin, gos­pe­lin ja discon tart­tu­vas­sa tahdissa.

Nun­nia ja kon­nia -musi­kaa­li (Sis­ter Act the musical) on Broadwayn klas­sik­ko, joka perus­tuu Whoo­pi Gold­ber­gin täh­dit­tä­mään saman­ni­mi­seen elo­ku­vaan.  Tämän upean näy­tel­män laa­duk­kaas­ti toteu­tet­tu ja mukaan­sa­tem­paa­va musiik­ki, upeat lau­la­jat ja livebän­din säes­tys sekä vauh­dik­kaat tans­si­nu­me­rot, her­kul­li­set hah­mot ja her­sy­vä huu­mo­ri jät­tä­vät hymyn huu­lil­le pit­käk­si aikaa.

Ohjaus: Eija-Irme­li Lah­ti
Lau­lu­val­men­nus: Sil­via Kos­ki
Koreo­gra­fiat: Anni­ka Muti­la
Kapel­li­mes­ta­ri: Roo­pe Kivi­maa
Muka­na 27 näyt­te­li­jää ja kuusi­hen­ki­nen livebändi.

Ensi-ilta 11.6.2021

ESITYSKALENTERI

pe 11.6.2021 klo 19
su 13.6.2021 klo 19

ma 14.6.2021 klo 19
ti 15.6.2021 klo 19
ke 16.6.2021 klo 19
to 17.6.2021 klo 19
pe 18.6.2021 klo 19
su 20.6.2021 klo 19

ma 21.6.2021 klo 19
ti 22.6.2021 klo 19
ke 23.6.2021 klo 19

ma 28.6.2021 klo 19
ti 29.6.2021 klo 19
ke 30.6.2021 klo 19
to 1.7.2021 klo 19
pe 2.7.2021 klo 19
su 4.7.2021 klo 19

ma 5.7.2021 klo 19
ti 6.7.2021 klo 19
ke 7.7.2021 klo 19
to 8.7.2021 klo 19
pe 9.7.2021 klo 19

LIPUT:

Perus­lip­pu 27 e
Elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat 25 e
Ryh­mä­li­put (min. 20 hlö) 23 e/kpl
Ryh­mä­va­rauk­set vain teat­te­rin omas­ta lipunmyynnistä.

Lip­pu­pis­teen kaut­ta ostet­tui­hin lip­pui­hin lisä­tään lip­pu­pis­teen pal­ve­lu­mak­su 2,50 euroa.

Liput tule­vat myyn­tiin myö­hem­min (päi­vi­täm­me lin­kin heti tähän alle näky­viin, kun liput ovat myynnissä)!

Liput osoit­tees­ta lippu.fi tai suo­raan teat­te­ril­ta: varaukset.paimionkesateatteri@gmail.com / 0406854533.

OSOI­TE: Säh­köyh­tiön­tie 198, Paimio.

Pai­mion kesä­teat­te­rin kat­so­mo on katet­tu ja estee­tön kul­ku kat­so­moon järjestettävissä.

Alu­eel­la on myös ennen esi­tys­tä ja välia­jal­la toi­mi­va buf­fet ja A-oikeudet.

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.paimionkesateatteri.fi