fbpx

Salo, Teatteri PROvinssi

OHJELMISTOSSA 2023

Tervetuloa Teatteri PROvinssiin!

Ter­ve­tu­loa Teat­te­ri PRO­vins­siin! Pää­näyt­tä­mö Salon kes­kus­tan tun­tu­mas­sa sekä kol­me kesä­teat­te­ria Mat­hil­de­da­lis­sa, Mus­tiol­la ja Hali­kon Rika­lan­mäel­lä tar­joi­le­vat huip­pu­kat­tauk­sen teat­te­ria, kon­sert­te­ja ja viih­det­tä koko vuo­den ympäri!

Kat­so koko ohjel­mis­to:  www.teatteriprovinssi.fi
Tie­dus­te­lut ja varauk­set:  myynti@teatteriprovinssi.fi / 0440 520 260
Pää­näyt­tä­mö ja lip­pu­myy­mä­lä:  Salo­ran­ka­tu 5-7, ovi 3, Salo

MESTARI

Pure­val­la huu­mo­ril­la höys­tet­ty tuo­re draa­ma. Roo­leis­sa Erik ja Eija Suo­me­la, Jus­si Vänt­ti­nen ja Saa­ra Rau­va­la. Ohjaa­ja­na Han­nes Suominen.

Mar­tin Weg­ner, nuo­ri, nouse­va näy­tel­mä­kir­jai­li­ja osal­lis­tuu tai­de­sää­tiön vii­kon kes­tä­vään men­to­roin­ti­jak­soon kuu­lui­san Ben­ja­min Rubi­nin kans­sa sää­tiön omis­ta­mas­sa upeas­sa kar­ta­nos­sa. Kon­ka­ri Rubin on kir­joit­ta­nut ainoan mes­ta­ri­teok­sen­sa 24-vuo­ti­aa­na, ja tun­tuu nykyi­sin ole­van kiin­nos­tu­neem­pi itses­tään, vis­kis­tä ja nai­sis­ta, kuin kir­joit­ta­mi­ses­ta. Kun men­to­roin­ti alkaa ja yli­ver­tai­se­na esiin­ty­vä Rubin lyt­tää innok­kaan Weg­ne­rin teok­sen tart­tu­mal­la pilk­ku­vir­hei­siin, syn­tyy konflik­ti, johon ajau­tu­vat mukaan myös Weg­ne­rin vai­mo Gina sekä men­to­roin­tioh­jel­man vas­tuu­hen­ki­lö Ethel. Onko Rubi­nin näke­myk­sis­sä perää vai onko hän vain kat­ke­roi­tu­nut men­nei­syy­den tähdenlento?

Lukuisia huippuvierailuja vuoden ympäri

Omien teat­te­ri­tuo­tan­to­jen lisäk­si Teat­te­ri PRO­vins­si tuo Saloon lukui­sia huippuvierailuja!

Syk­syl­lä 2023 pää­näyt­tä­möl­lä näh­dään mm. Lau­la­ja Ola­vi Vir­ta -kon­sert­ti, Kiviä tas­kus­sa -kome­diail­miö, Kase­va, ShoW­hat-juh­las­how ja Mah­do­ton rak­kaus -tangonäytelmä!

Tutus­tu koko ohjel­mis­toon nettisivuillamme!

HEI, ME REVYTÄÄN!

Teat­te­ri PRO­vins­sin huip­pusuo­sit­tu revyy palaa tauol­ta täy­sin uusittuna!

Hei, me revy­tään on täyn­nä nau­ret­ta­via sket­se­jä ja hui­kei­ta musiik­ki­nu­me­roi­ta.
Mitä esi­mer­kik­si tapah­tuu talo­yh­tiön kokouk­ses­sa? Entä mitä artis­te­ja esiin­tyy tähtipotpurissa?

Tätä spek­taak­ke­lia ei voi jät­tää näkemättä!

Käsi­kir­joi­tus: Han­nes Suo­mi­nen, Heik­ki Mäkä­räi­nen ja Joo­nas Suo­mi­nen
Laval­la: Annii­na Joki­nen, Han­na­mai­ja Nikan­der, Esa Num­me­la ja Joo­nas Suo­mi­nen
Musiik­ki: Samu­li Jokinen

Tervetuloa Teatteri PROvinssiin!