fbpx

Salo, Teatteri PROvinssi

OHJELMISTOSSA 2023

Tervetuloa Teatteri PROvinssiin!

Ter­ve­tu­loa Teat­te­ri PRO­vins­siin! Pää­näyt­tä­mö Salon kes­kus­tan tun­tu­mas­sa sekä kol­me kesä­teat­te­ria Mat­hil­de­da­lis­sa, Mus­tiol­la ja Hali­kon Rika­lan­mäel­lä tar­joi­le­vat huip­pu­kat­tauk­sen teat­te­ria, kon­sert­te­ja ja viih­det­tä koko vuo­den ympäri!

Kat­so koko ohjel­mis­to:  www.teatteriprovinssi.fi
Tie­dus­te­lut ja varauk­set:  myynti@teatteriprovinssi.fi / 0440 520 260
Pää­näyt­tä­mö ja lip­pu­myy­mä­lä:  Salo­ran­ka­tu 5-7, ovi 3, Salo

Valon pisaroita -musiikkinäytelmä

Täy­si­mää­räis­tä Broadway-musi­kaa­li­herk­kua syk­syi­ses­sä Salos­sa.” (Tom­mi Aitio, SSS 3.10.2022)

Mika Räi­nän käsi­kir­joit­ta­ma ja Joo­nas Suo­mi­sen ohjaa­ma näy­tel­mä on haus­ka, kos­ket­ta­va ja tun­tei­den­täy­tei­nen kas­vu­ta­ri­na hen­ki­lös­tä, joka on elä­nyt koko elä­män­sä ulkoa­päin kat­sot­tu­na unel­mae­lä­mää. Hän kokee kui­ten­kin kär­si­vän­sä yksi­näi­syy­des­tä, rak­kau­det­to­muu­des­ta ja häpeäs­tä. Hän oli­si val­mis muu­tok­seen, joka vaa­tii itsen­sä koh­taa­mis­ta, luo­pu­mis­ta ja ennen kaik­kea omien tar­pei­den myön­tä­mis­tä. Musiik­ki­näy­tel­mä poh­jau­tuu Tuu­re Kil­pe­läi­sen ja Kai­hon Kara­vaa­nin musiikkiin.

MESTARI

Pure­val­la huu­mo­ril­la höys­tet­ty tuo­re draa­ma. Roo­leis­sa Erik ja Eija Suo­me­la, Jus­si Vänt­ti­nen ja Saa­ra Rau­va­la. Ohjaa­ja­na Han­nes Suominen.

Mar­tin Weg­ner, nuo­ri, nouse­va näy­tel­mä­kir­jai­li­ja osal­lis­tuu tai­de­sää­tiön vii­kon kes­tä­vään men­to­roin­ti­jak­soon kuu­lui­san Ben­ja­min Rubi­nin kans­sa sää­tiön omis­ta­mas­sa upeas­sa kar­ta­nos­sa. Kon­ka­ri Rubin on kir­joit­ta­nut ainoan mes­ta­ri­teok­sen­sa 24-vuo­ti­aa­na, ja tun­tuu nykyi­sin ole­van kiin­nos­tu­neem­pi itses­tään, vis­kis­tä ja nai­sis­ta, kuin kir­joit­ta­mi­ses­ta. Kun men­to­roin­ti alkaa ja yli­ver­tai­se­na esiin­ty­vä Rubin lyt­tää innok­kaan Weg­ne­rin teok­sen tart­tu­mal­la pilk­ku­vir­hei­siin, syn­tyy konflik­ti, johon ajau­tu­vat mukaan myös Weg­ne­rin vai­mo Gina sekä men­to­roin­tioh­jel­man vas­tuu­hen­ki­lö Ethel. Onko Rubi­nin näke­myk­sis­sä perää vai onko hän vain kat­ke­roi­tu­nut men­nei­syy­den tähdenlento?

Lukuisia huippuvierailuja vuoden ympäri

Omien teat­te­ri­tuo­tan­to­jen lisäk­si Teat­te­ri PRO­vins­si tuo lukui­sia huip­pu­vie­rai­li­joi­ta pää­näyt­tä­möl­le Astrum-kes­kuk­seen! Kevääl­lä 2023 näh­dään mm. Tatu ja patu, Ilma­ri Saa­re­lai­sen Paras­ta ennen, Ali Jahan­gi­ri ja Tans­sien Täh­tiin Show.

Tutus­tu upe­aan ohjel­mis­toon nettisivuillamme!

Tervetuloa Teatteri PROvinssiin!