fbpx

Salo, Teatteri PROvinssi

OHJELMISTOSSA 2022 - 2023

Tervetuloa Teatteri PROvinssiin!

Pää­näyt­tä­mö Salon kes­kus­tan tun­tu­mas­sa sekä kol­me kesä­teat­te­ria Mat­hil­de­da­lis­sa, Mus­tiol­la ja Hali­kon Rika­lan­mäel­lä tar­joi­le­vat huip­pu­kat­tauk­sen teat­te­ria, kon­sert­te­ja, viih­det­tä ja tun­tei­ta koko vuo­den ympäri!

Kat­so koko ohjel­mis­to:  www.teatteriprovinssi.fi
Tie­dus­te­lut ja varauk­set:  myynti@teatteriprovinssi.fi / 0440 520 260
Pää­näyt­tä­mö ja lip­pu­myy­mä­lä:  Salo­ran­ka­tu 5-7, ovi 3, Salo

Valon pisaroita -musiikkinäytelmä

Uusi suo­ma­lai­nen musiik­ki­näy­tel­mä Tuu­re Kil­pe­läi­sen ja Kai­hon Kara­vaa­nin musiik­kiin pohjautuen.

Mika Räi­nän käsi­kir­joit­ta­ma ja Joo­nas Suo­mi­sen ohjaa­ma näy­tel­mä on haus­ka, kos­ket­ta­va ja tun­tei­den­täy­tei­nen kas­vu­ta­ri­na hen­ki­lös­tä, joka on elä­nyt koko elä­män­sä ulkoa­päin kat­sot­tu­na unel­mae­lä­mää. Hän kokee kui­ten­kin kär­si­vän­sä yksi­näi­syy­des­tä, rak­kau­det­to­muu­des­ta ja häpeäs­tä. Hän oli­si val­mis muu­tok­seen, joka vaa­tii itsen­sä koh­taa­mis­ta, luo­pu­mis­ta ja ennen kaik­kea omien tar­pei­den myöntämistä.

Lukuisia huippuvierailuja vuoden ympäri

Omien teat­te­ri­tuo­tan­to­jen lisäk­si Teat­te­ri PRO­vins­si tuo lukui­sia huip­pu­vie­rai­li­joi­ta pää­näyt­tä­möl­le Astrum-kes­kuk­seen sekä Loh­jan Lau­ren­tius-saliin! Syk­syl­lä 2022 näh­dään mm. lukui­sia etu­ri­vin artis­te­ja Juk­ka Kuop­pa­mä­ki, Marion ja Dan­ny juh­la­kier­tueil­laan, iki-iha­nat eläy­ty­jät See­la Sel­la ja Susan­na Haa­vis­to, stand-upin paris­sa haus­kuut­ta­vat Ismo Lei­ko­la ja Pulk­ki­nen Live 2, koko per­heel­le Tatu ja Patu ja Maa­il­man ympä­ri 80 päi­väs­sä sekä pik­ku­jou­lu­kau­teen Gim­me Abba -biles­how, ShoW­hat sekä Osmo Iko­nen ja Len­ni-Kal­le Taipale!

Tutus­tu upe­aan, laa­jaan ohjel­mis­toon nettisivuillamme!

Tervetuloa Teatteri PROvinssiin!

Teatterit ja harrastajateatterit | Varsinais-Suomi