fbpx

Suomi, Teatteri Taimine

OHJELMISTOSSA 2022 - 2023

Kiertueteatteri lapsille ja nuorille

Teat­te­ri Tai­mi­ne on vuon­na 2002 perus­tet­tu las­ten ja nuor­ten kier­tue­teat­te­ri. Tai­mi­ne esiin­tyy päi­vä­ko­deis­sa, ala- ja ylä­kou­luis­sa sekä lukiois­sa. Tuo­tam­me uut­ta draa­ma­teks­tiä lap­sil­le ja nuo­ril­le, joka takaa näy­tel­mien ylei­söä puhut­te­le­vat ajan­koh­tai­set tee­mat. Tai­mi­ne halu­aa puo­lus­taa nuor­ten näkö­kul­maa yhä vaa­ti­vam­mas­sa ja moni­mut­kai­sem­mas­sa maa­il­mas­sa. Ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va teat­te­ri esiin­tyy vuo­sit­tain yli 50 000 kat­so­jal­le ensi­si­jai­ses­ti Suo­mes­sa, mut­ta myös muis­sa Poh­jois­mais­sa. Teat­te­ri Tai­mi­ne halu­aa tar­jo­ta ylei­söl­leen innos­ta­van ja aja­tuk­sia herät­tä­vän teatterikokemuksen.

Tie­toa esi­tyk­sis­tä: www.taimine.fi
Tie­dus­te­lut ja varauk­set:
info@taimine.fi / 040 685 3939

Leopold Sydänprinssi - Villi ja kaunis näytelmä muiden huomioimisesta

Näyt­te­li­jät: Sil­va Lill­rank | Ohjaa­ja: Oskar Silén | Käsi­kir­joit­ta­ja: Malin Kivelä

Leo­pold Sydänprins­si on vil­li ja kau­nis näy­tel­mä sie­tä­mät­tö­mäs­tä dik­taat­to­ris­ta, joka huo­maa, että suu­rin onni elä­mäs­sä ei ole val­ta vaan yhdes­sä­olo. Teat­te­ri Tai­mi­ne toi­vot­taa ylei­sön ter­ve­tul­leek­si lois­ta­vaan lin­na­teat­te­riin­sa, jos­sa hovi­tans­sit pyö­ri­vät ja oikea aar­re on hie­nom­pi kuin sanat voi­vat kertoa.

Näy­tök­sen tema­tiik­kaa tukee moni­puo­li­nen opetusmateriaali.

Esi­tyk­sen saa myös kak­si­kie­li­se­nä (suomi/ruotsi).

Kalas på riktigt - En festlig pjäs om att få vara just den man är

I alla rol­ler: Sil­va Lill­rank | Regi: CG Wentzel | Text: Lena Frölander-Ulf 

Berg­strol­let Ber­ta fyl­ler 100 år. Hem­ma har Ber­ta övat sig på att ha kalas. Hen­nes förs­ta kalas någon­sin. Pap­pa har berät­tat om hur vik­tigt det är att alla blir bjud­na. Annars kan någon bli led­sen. Det förstår Ber­ta.
Men vad om man inte vill HA ett hej­dun­dran­de kalas?!

Berg­stroll har firat på sam­ma sätt i tusen och tusen år, men kans­ke man ändå kun­de få fira som man själv vill?

Koulun Kingi - Räiskyvä näytelmä ihmisarvosta ja suvaitsevaisuudesta

Näyt­te­li­jät: CG Wentzel ja Oskar Silén. | Ohjaa­ja: Mikael Strömberg

Pel­le­Gal­le on paras! Paras kaikessa!

Tai aina­kin hän on itse sitä miel­tä. Hän on kruu­naut­ta­nut itsen­sä kou­lun KIN­GIK­SI ja tuo­min­nut Pajun ja Mos­sen kou­lun nar­reik­si ja luuse­reik­si. Kaik­ki sujuu, kun­nes nok­ke­la Suvait­se­vai­suus­kei­ju ilmes­tyy ja haas­taa Pel­le­Gal­len mah­dot­to­maan teh­tä­vään – olla kiltti!

Kou­lun kin­gi yhdis­tää klas­si­sen sadun huu­mo­riin ja väke­viin hen­ki­lö­hah­moi­hin ja tart­tuu nyky­ajan kiih­ke­ään haluun olla hyvä, parem­pi, paras. Näy­tel­mäs­sä nos­te­taan esiin ne näky­mät­tö­mät sään­nöt, joi­ta nou­da­tam­me nii­tä kysee­na­lais­ta­mat­ta. Kuka itse asias­sa päät­tää, mikä on hyvää tai höl­möä ja miksi?

Att hantera en vuxen - En listig pjäs som hjälper dig att förstå de vuxna

I alla rol­ler: Outi Paa­si­vir­ta och CG Wentzel | Text och regi: Tove Appelgren 

När någon vill ha ett barn kan man pla­ne­ra och fun­de­ra, läsa böc­ker och gå på kur­ser. Men hur är det med de stac­kars bar­nen? Får de någon manual om vux­na?
Det är inte som en hund, det är fak­tiskt myc­ket job­bi­ga­re än man skul­le tro att ha en vuxen!

Min­na och Kim för­sö­ker lis­ta upp alla under­li­ga, olo­gis­ka bug­gar som bor­de fixas i de fles­ta vux­na. Här bju­der de på sina bäs­ta hacks för att lära dig att han­te­ra en vuxen.

Att han­te­ra en vuxen är en lis­tig och framfö­rallt avs­lö­jan­de pjäs om socia­la färdigheter.

Stormen -En nyskriven (upp)lysande pjäs om klimatet och behovet av förändring

I alla rol­ler: Mikael Ström­berg och Outi Paa­si­vir­ta | Regi: CG Wentzel | Text: Malin Kivelä

En natt tram­par en uts­vul­ten isb­jörn rakt in i den grön­länds­ka byn Ittoqqor­toor­miit.
I sko­gen i Mon­ta­na sit­ter en ere­mit och job­bar med ett far­ligt pro­jekt som han tror ska räd­da män­nis­kor­na och värl­den. Invå­nar­na i kolo­nin Alg & Coco­nut dric­ker sand­te och ägnar sig åt posi­tivt tänkande.

Lill och Olli lever mitt i kli­matfö­rändrin­gen. Olli är myc­ket bekym­rad, Lill vill helst inte tän­ka på den.
Hur illa är det? Vad kan vi göra?