fbpx

Turku, Hirvensalon Nuorisoteatteri

Ohjelmistossa 2020:

PEKKA TÖPÖHÄNTÄ

Pekan hän­tä ei pituu­del­la korei­le, ja sitä­kös ei kel­ju Mon­ni-kis­sa annan kenen­kään unoh­taa.

Pek­ka on kui­ten­kin sana­val­mis kol­li, jol­la on pal­jon ystä­viä, terä­vät hok­sot­ti­met ja hyvä huu­mo­rin­ta­ju. Oli­pa kyse sit­ten kou­lun­käyn­nis­tä, synt­tä­ri­juh­lis­ta tai teat­te­rie­si­tyk­sen val­mis­ta­mi­ses­ta Mon­ni saa­kin useim­mi­ten nolo­na tode­ta pilk­kan­sa kolah­ta­van omaan nilk­kaan.

Kuva: Mika Nur­mi Pho­to­grap­hy

Gös­ta Knuts­so­nin satuklas­sik­ko saa Hir­ven­sa­lon Nuo­ri­so­teat­te­ris­sa raik­kaan tul­kin­nan, kun Har­ju­ku­jan kis­sa­köö­rin roo­lei­hin solah­taa teat­te­rin 9-11 -vuo­tiai­den ryh­mä, ”Pik­ku­hir­va­rit”. Näy­tel­män ohjauk­ses­ta ja tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat koke­neet ammat­ti­lai­set -vain näyt­te­li­jät ovat har­ras­ta­jia, joi­den iloi­nen lavae­ner­gia ei jätä ketään kyl­mäk­si! Esi­tys kes­tää väliai­koi­neen 1,5 tun­tia ja sopii aivan koko per­heel­le, vau­vas­ta vaa­riin.

ESI­TY­SA­JAT:

ESI­TYS­KAUSI JOU­DU­TAAN VALI­TET­TA­VAS­TI SIIR­TÄ­MÄÄN POIK­KEUS­TI­LAN­TEEN VUOK­SI.

UUDET ESI­TYS­PÄI­VÄT JUL­KAI­SEM­ME MAH­DOL­LI­SIM­MAN PIAN!

LIPUT:

14 €

10 € (Lap­set, elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat)

Per­he­lip­pu: 42 € (2 aik. + 2 las­ta / 1 aik. + 3 las­ta)

Alle 3 v. ilmai­sek­si

Kuvat: Mika Nur­mi Pho­to­grap­hy

TEAT­TE­RIN YHTEYS­TIE­DOT:

Syvä­lah­den moni­toi­mi­ta­lo

Van­ha Kaks­ker­ran­tie 8, Tur­ku

puh. 045 – 613 57 83 / tuottaja@hirvarit.fi

(Huom! Ryh­mä­va­rauk­set, tilaus­näy­tök­set ja varaus­ten muu­tok­set vain tuot­ta­jan kaut­ta!)

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.hirvarit.fi

TULOSSA SYKSYLLÄ 2020!

(A)liisa Ozin ihmemaassa

Rat­ki­rie­mu­kas koko per­heen kome­dia 12 -vuo­ti­aas­ta Alii­sa -tytös­tä, joka englan­nin­ko­kee­seen pän­tä­tes­sään nukah­taa ja näkee vil­lin unen. Kun unes­sa seik­kai­le­vat niin romans­sia kai­paa­va Tina­mies, Hul­lu hatun­te­ki­jä, kuin tym­pään­ty­nyt tei­niprin­ses­sa Ruusu­nen­kin, voi tapah­tua mitä tahan­sa – ja tapah­tuu­kin!

Lii­sa ihme­maas­sa ja Ihme­maa Oz -teok­siin löy­häs­ti perus­tu­van kome­dian käsi­kir­joit­taa ja ohjaa Min­na-Stii­na Saa­ris­to-Vel­lin­ki.
Ensi-ilta 8.11.2020.

Hir­ven­sa­lon Nuo­ri­so­teat­te­ri, ”Hir­va­rit”, on ammat­ti­joh­toi­nen las­ten ja nuor­ten har­ras­ta­ja­teat­te­ri, joka käyt­tää sekä näy­tel­mien ohjaa­ji­na, että muis­sa tuo­tan­nol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä ainoas­taan teat­te­ria­lan ammat­ti­lai­sia.

Tar­joam­me siis kor­kea­ta­sois­ta teat­te­ria, viih­ty­mis­ta­kuul­la!