fbpx

Turku, Hirvensalon Nuorisoteatteri

Ohjelmistossa 2021-2022:

Ohjelmaa päiväkodin joulujuhliin tai firman koko perheen pikkujouluihin?

PET­TE­RIN POS­SE on n. 30 minuut­ti­nen, humo­ris­ti­nen pie­nois­näy­tel­mä, joka sopii vie­rai­le­vak­si ohjel­ma­nu­me­rok­si jou­lui­siin koko per­heen tilai­suuk­siin. Ammat­tioh­jaa­jan käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma esi­tys keik­kai­lee 28.11.-22.12.2021. Lisä­tie­to­ja ja keik­ka­hin­nas­ton löy­dät kotisivuiltamme!

Ryh­mä­va­rauk­set, tilaus­näy­tök­set ja varaus­ten muu­tok­set:
045 – 613 57 83 / tuottaja@hirvarit.fi

TEAT­TE­RIN YHTEYSTIEDOT:

Syvä­lah­den moni­toi­mi­ta­lo
Van­ha Kaks­ker­ran­tie 8, Turku

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.hirvarit.fi

Hir­ven­sa­lon Nuo­ri­so­teat­te­ri, ”Hir­va­rit”, on ammat­ti­joh­toi­nen las­ten ja nuor­ten har­ras­ta­ja­teat­te­ri, joka käyt­tää sekä näy­tel­mien ohjaa­ji­na, että muis­sa tuo­tan­nol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä ainoas­taan teat­te­ria­lan ammattilaisia.

Tar­joam­me siis kor­kea­ta­sois­ta teat­te­ria, viihtymistakuulla!