fbpx

Turku, Hirvensalon Nuorisoteatteri

Ohjelmistossa 2020:

ALIISA IHMEMAASSA

Kuu­tos­luok­ka­lai­nen Alii­sa nukah­taa kes­ken kokei­siin pänt­tää­mi­sen ja puto­aa värik­kää­seen uni­maa­il­maan. Tulok­se­na on hul­va­ton mie­li­ku­vi­tus­mat­ka, jos­sa oman osan­sa esi­tei­nin ali­ta­jun­nas­ta saa­vat niin rasit­ta­vat pik­kusis­kot, pöl­löt van­hem­mat, kuin kau­kai­nen ensi-ihas­tus­kin.

Alii­sa ihme­maas­sa poh­jaa löy­häs­ti kah­den klas­sik­ko­sa­dun, Lii­sa ihme­maas­sa ja Ihme­maa Oz, juo­ni­ku­vioi­hin ja hen­ki­löi­hin, mut­ta sekoit­taa mukaan lap­sil­le ja nuo­ril­le tut­tu­ja hah­mo­ja myös esim. Fort­ni­te -pelis­tä, Dis­neyn elo­ku­vis­ta, sekä tun­ne­tuis­ta las­ten­kir­jois­ta. Ja kos­ka kyse on nyky­päi­vän lap­sen unes­ta, tapah­tu­mien kään­tei­tä kom­men­toi luon­nol­li­ses­ti pirt­sak­ka tubet­ta­ja!   

Näy­tel­män ohjauk­ses­ta ja tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat teat­te­ria­lan ammat­ti­lai­set -vain näyt­te­li­jät ovat koke­nei­ta har­ras­ta­jia. Luvas­sa on siis laa­tu­teat­te­ria, joka tar­jo­aa nau­run ja oival­luk­sen aihei­ta niin lap­sil­le, nuo­ril­le kuin aikui­sil­le­kin!

Esi­tyk­sen kes­to on väliai­koi­neen n. 1 h 45 min.

Huom! Nou­dam­me esi­tyk­sis­sä aina ter­veys­vi­ran­omais­ten suo­si­tuk­sia mm. käsi­hy­gie­nian, tur­va­vä­lien ja tilo­jen desin­fioin­nin suh­teen!

ESITYSPÄIVÄT:

 

Kes­ki­viik­ko 11.11. klo 18 / Ensi-ilta
Tors­tai 12.11. klo 18
Lau­an­tai 14.11. klo 15
Sun­nun­tai 15.11. klo 15

Kes­ki­viik­ko 18.11. klo 18
Tors­tai 19.11. klo 18
Lau­an­tai 21.11. klo 15
Sun­nun­tai 22.11. klo 15

Kes­ki­viik­ko 25.11. klo 18
Tors­tai 26.11. klo 18
Lau­an­tai 28.11. klo 15
Sun­nun­tai 29.11. klo 15

Kes­ki­viik­ko 2.12. klo 18
Tors­tai 3.12. klo 18
Lau­an­tai 5.12. klo 15
Sun­nun­tai 6.12. klo 15

Kes­ki­viik­ko 9.12. klo 18
Tors­tai 10.12. klo 18
Lau­an­tai 12.12. klo 15

LIPUT:

15 €
12 € (Lap­set, opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set)
Per­he­lip­pu: 45 € (2 aik. + 2 las­ta / 1 aik. + 3 las­ta)
Väh. 15 hlön ryh­mät: 10 € (opet­ta­jat, bus­si­kus­kit ja avus­ta­jat ilmai­sek­si)

Ryh­mä­va­rauk­set, tilaus­näy­tök­set ja varaus­ten muu­tok­set:
045 – 613 57 83 / tuottaja@hirvarit.fi

TEAT­TE­RIN YHTEYS­TIE­DOT:

Syvä­lah­den moni­toi­mi­ta­lo
Van­ha Kaks­ker­ran­tie 8, Tur­ku

Teat­te­rin koti­si­vut:
www.hirvarit.fi

MUU­TA:

Ohjel­maa päi­vä­ko­din jou­lu­juh­liin tai fir­man koko per­heen pik­ku­jou­lui­hin?

PET­TE­RIN POS­SE on n. 30 minuut­ti­nen, humo­ris­ti­nen pie­nois­näy­tel­mä, joka sopii vie­rai­le­vak­si ohjel­ma­nu­me­rok­si jou­lui­siin koko per­heen tilai­suuk­siin. Ammat­tioh­jaa­jan käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma esi­tys keik­kai­lee 17.11.-22.12.2020. Lisä­tie­to­ja ja keik­ka­hin­nas­ton löy­dät koti­si­vuil­tam­me!

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2021!

Teat­te­rin ”Pik­ku­hir­va­rit” -ryh­män satu­näy­tel­mä PEK­KA TÖPÖ­HÄN­TÄ peruun­tui koro­na­ke­vääl­tä, mut­ta saa entis­tä ehom­man ensi-iltan­sa kevään kor­vil­la. Pekan, Mon­nin, Pil­lin ja Pul­lan, sekä muun Har­ju­ku­jan kis­sa­köö­rin haus­ko­ja ede­sot­ta­muk­sia pääs­tään seu­raa­maan 9.3.2021 alkaen. Lisä­tie­to­ja koti­si­vuil­tam­me!

Hir­ven­sa­lon Nuo­ri­so­teat­te­ri, ”Hir­va­rit”, on ammat­ti­joh­toi­nen las­ten ja nuor­ten har­ras­ta­ja­teat­te­ri, joka käyt­tää sekä näy­tel­mien ohjaa­ji­na, että muis­sa tuo­tan­nol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä ainoas­taan teat­te­ria­lan ammat­ti­lai­sia.

Tar­joam­me siis kor­kea­ta­sois­ta teat­te­ria, viih­ty­mis­ta­kuul­la!