fbpx

Turku, TEHDAS Teatteri

OHJELMISTOSSA 2022 - 2023

EXTRA-NEITSYT EVANKELIUMI

Liput:

22€/20€/15€

Ext­ra-neit­syt evan­ke­liu­mi on väli­neel­li­nen ker­to­mus Pales­tii­nan ensim­mäi­ses­tä ja vii­mei­ses­tä sek­si­le­lu­kau­pas­ta. Se on poliit­ti­nen esi­ne­teat­te­rie­si­tys, jos­sa sek­si­le­lut ker­to­vat absur­din kär­si­mys­näy­tel­män. Miten jo puh­ki kalut­tu tari­na van­has­ta konflik­tis­ta näyt­täy­tyy näi­den kult­tuu­rie­si­nei­den kertomana? Bet­le­he­mi­läi­sen Abdel Al-Fat­tawin pit­kä­ai­kai­nen unel­ma on perus­taa Pales­tii­nan ensim­mäi­nen sek­si­le­lu­kaup­pa. Van­hoil­li­ses­sa, usko­vai­ses­sa ja mie­hi­tyk­sen alai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa elä­väl­le Al-Fat­tawil­le sek­si­kaup­pa on vapau­den, demo­kra­tian ja nor­maa­lin elä­män sym­bo­li, jol­lais­ta itse­näis­ty­vä Pales­tii­na kai­paa. Neu­vo­tel­tu­aan ja kamp­pail­tu­aan vuo­sia pales­tii­na­lais­ten ja israe­li­lais­ten viran­omais­ten, uskon­nol­lis­ten joh­ta­jien, naa­pu­rei­den ja vuo­kra­nan­ta­jan­sa kans­sa, onnis­tuu hän vii­mein vuon­na 2000 avaa­maan kau­pan Bet­le­he­min kes­kus­taan. Vaik­ka kaup­pa on ole­mas­sa vain 24 tun­tia, ava­jais­päi­vä­nä alkaa toi­nen Inti­fa­da, kan­san­nousu, ehti­vät siel­lä käy­dä kaik­ki – Israe­lin soti­laat, Pales­tii­nan polii­sit, pales­tii­na­lai­set aseis­te­tut milii­sit, äärius­ko­vai­set isla­mis­tit, eksy­neet kris­ti­tyt pyhiin­vael­ta­jat, vihai­set naa­pu­rit ja vuo­kra­nan­ta­ja – kaik­ki, pait­si asiak­kaat. Tämä hupai­sa, epä­toi­voi­nen ja mah­do­ton tosi­ta­ri­na toi­mii juo­nel­li­se­na alus­ta­na käsi­tel­lä Israe­lin ja Pales­tii­nan välis­tä konflik­tia, joka on ohjaa­ja Ish­mael Fal­kel­le koti­maas­taan tut­tua tutum­pi. Saman­ai­kai­ses­ti se tar­jo­aa väli­neis­tön myös toi­sen, yleis­maa­il­mal­li­sem­man ja ajan­koh­tai­sen ilmiön – poli­tii­kan ja sek­sin epä­py­hän lii­ton – tarkasteluun. 

Sisäl­tö­va­roi­tus: Esi­tyk­ses­sä nuke­te­taan rea­lis­ti­sen näköi­siä sek­si­le­lu­ja ja por­no­gra­fi­sia kuvia voi näkyä esim. joi­den­kin sek­si­le­lu­jen pak­kauk­sis­sa. Esi­tyk­ses­sä ei kui­ten­kaan näy var­si­nais­ta alas­to­muut­ta tai seksiä.

HUOMEsi­tys on Teh­taan Vint­ti­näyt­tä­möl­lä. Jos olet lii­kun­ta­ra­joit­tei­nen, otat­han yhteyt­tä liput@tehdasteatteri.fi

Katso koko ohjelmisto!

Teatterit ja harrastajateatterit | Varsinais-Suomi