fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

OHJELMISTOSSA 2023

KUOKKAVIERAS

Liput

25€/20€ + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus, lippu.fi)

PILOTTIHANKE MIESLUOLA HAKEE VERTAISTAAN

Pal­ve­lu­ta­lo drau­ma­ti­soi­duil­le mie­hil­le, edes lop­pusuo­ra ilman nai­sia on har­ras toi­ve. Mut­ta kun koro­na iskee, säh­kön hin­ta on pil­vis­sä, vou­ti hakee omi­aan ja yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan pari­suh­de on ajau­tu­mas­sa karil­le, on vaih­toeh­dot vähis­sä. Talou­del­li­nen ahdin­ko on aja­mas­sa upean pilot­ti­hank­keen koh­ti kon­kurs­sia. On tur­vau­dut­ta­va vii­mei­seen oljen­kor­teen – pal­ve­lu­ta­loon tulee asuk­kaak­si nai­nen. Tämän jäl­keen mikään tai kukaan ei ole enää entisensä.

Esi­tyk­set:

10.6. klo 16 ensi-ilta
13.6. klo 19 / 15.6. klo 19 / 17.6. klo 16 / 18.6. klo 16 / 20.6. klo 19 / 29.6. klo 19 / 1.7. klo 16 / 2.7. klo 16 / 30.7. klo 16 / 1.8. klo 19 / 3.8. klo 19 / 5.8. klo 16 / 6.8. klo 16 /8.8. klo 19 / 10.8. klo 19 /17.8. klo 19 / 19.8. klo 16 / 20.8. klo 16 / 24.8. klo 19 /30.8. klo 19 / 31.8. klo 19 / 2.9. klo 16

Työ­ryh­mä:

Käsi­kir­joi­tus & ohjaus: Mark­ku Hyvönen

Roo­leis­sa:
Pal­ve­lu­ta­lo mies­luo­lan hen­ki­lö­kun­ta
Mar­kus, yrit­tä­jä, pal­ve­lu­ta­lon joh­ta­ja - Tapa­ni Ran­ta­nen
Satu, yrit­tä­jä, Mar­kuk­sen vai­mo - Mila Lap­pa­lai­nen
Pep­pi, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­fir­man työn­te­ki­jä - Ulla Lind­blom
Kuok­ka­vie­ras
Saa­ra, uusi asu­kas - Ter­hi Kau­nis­mä­ki
Mies­luo­lan asuk­kaat
Han­nes, ex-yrit­tä­jä - Mari Läh­tei­nen
Jas­ka, luon­to­hih­hu­li, ex-balet­ti­tans­si­ja - Saku Ton­te­ri
Make, enti­nen kodin­ko­ne­kaup­pias - Lau­ri Hal­me
Timp­pa, mies­luo­lan senio­ri, enti­nen uro­lo­gi - Samp­sa Ran­ta­nen
Vil­le, enti­nen auto­kaup­pias - Erk­ki Leinonen

Aina joku eksyy

Liput

25€ / 20€ + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus, lippu.fi)

Aina joku eksyy on näy­tel­mä per­hees­tä, jon­ka alko­ho­li ja välin­pi­tä­mät­tö­myys repii hajal­le. Näy­tel­mä on kir­joi­tet­tu ker­to­maan 1950–90-luvun aika­lai­sis­ta, mut­ta teks­tin käsit­te­le­mät aiheet ovat ajat­to­mia. Lap­set kas­va­vat isän huos­tas­sa, kun äiti on aina jos­sain muu­al­la ja hil­jal­leen alko­ho­li­soi­tu­mas­sa. Las­ten kat­ke­ruus pur­kau­tuu vas­ta aikui­si­na, kun äiti jou­tuu sai­raa­laan aivo­ve­ren­vuo­don jäl­keen.
Näy­tel­mä liik­kuu tun­tei­den ja muis­to­jen ohjaa­mi­na ket­te­räs­ti ajas­ta ja pai­kas­ta toi­seen näyt­täen trau­ma­ti­soi­tu­neen per­heen nykyis­tä elä­mää sekä tapah­tu­mia, jot­ka ovat nyky­het­keen aja­neet.
Reko Lundá­nin kir­joit­ta­man näy­tel­män tapah­tu­mat tem­paa­vat mukaan­sa huu­mo­rin kei­noin, kui­ten­kin säi­lyt­täen todel­li­sen sisäl­tön­sä kipui­neen ja tun­toi­neen. Sil­lä elä­mä on val­lan nau­ret­ta­vaa, kun sitä kat­soo huu­mo­ril­la höystettynä.

Esi­tyk­set:

ke 3.5. klo 19 / to 4.5. klo 19 / ti 9.5. klo 19 / ke 10.5. klo 19 

pe 1.9. klo 19 / ke 6.9. klo 19 / la 9.9. klo 17 / su 10.9. klo 17 / pe 15.9. klo 19 / la 16.9. klo 17

Työ­ryh­mä:

Kir­joit­ta­nut: Reko Lundán
Ohjaus: Simo Lap­pa­lai­nen
Roo­leis­sa:
Lau­ri ja Loton VV 2. - Las­si Lil­jan­to
Ripa - Jyr­ki Lepo­mä­ki
Eino, Haah­ti, Siva­ri, Jopi ja Loton VV 1. - Lee­na Mar­ko­vaa­ra
Han­na - Anne-Mari God­lews­ki
Nykyi­nen Han­na ja Suvi - Kata­rii­na Saa­re­la
Tuo­mo, Aro­pu­pu ja Ilpo - Erk­ki Lei­no­nen
Aki - Ter­hi Kau­nis­mä­ki
Opet­ta­ja­tar, Uusi Nai­nen, Irme­li ja Vie­no - Rit­va-Lee­na Har­vio
Lii­sa - Annii­na Kon­ti­nen
Työ­ryh­mä:
Lavas­tus - Simo Lap­pa­lai­nen
Puvus­ta­ja - Pau­la Mer­ta
Tar­peis­to - Mai­ja Lap­pa­lai­nen & Pau­la Mer­ta
Valo­suun­nit­te­li­ja - Bör­je Flood
Ääni­suun­nit­te­li­ja - Juk­ka Nyman
Tek­nii­kan ope­roin­ti - Arne Nuot­ti­mä­ki
Mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä - Tee­mu Sep­pä­nen
Gra­fiik­ka - Mikael Reko­la
Tuot­ta­ja - Mai­ja Lappalainen

Ins­ta­gram: @vantaannayttamo
Face­book: Van­taan Näyttämö