fbpx

Yläne, Himolan Teatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Ja Jumala loi naisen

Liput

Perus­lip­pu 25 eur
Ryh­mät 23 eur
Lap­set 10 eur

Kah­vi ja pul­la sisäl­ty­vät liput hintaan.

Lip­pu­va­rauk­set netin kaut­ta tai numerosta:

0400 798 740 (arki­sin klo 19-20 ja vkl 11-12) myös vies­teil­lä.
Ryh­mä­va­rauk­set vain puhelimitse.

Himo­lan teat­te­ris­sa esi­te­tään kesäl­lä 2023 Kir­si Sulos­en käsi­kir­joit­ta­ma ja Emmi Lové­nin sovit­ta­ma ja ohjaa­ma elä­män­ma­kui­nen, haus­ka ja puhut­te­le­va Ja Juma­la loi nai­sen. Ensi-ilta on juhan­nus­sun­nun­tai­na ja vii­mei­set näy­tök­set elo­kuun puolivälissä.

Ja Juma­la loi nai­sen on absur­dih­ko kome­dia nai­sis­ta. Näy­tel­mäs­sä seu­ra­taan kuu­den nai­sen tais­te­lua omien krii­sien­sä kes­kel­lä. Kuka tais­te­lee kilo­jen­sa kans­sa, kuka ruuh­ka­vuo­sien aiheut­ta­man syyl­li­syy­den, kuka näi­vet­ty­vän avio­lii­ton, amma­til­li­sen epä­var­muu­den, yksi­näi­syy­den, van­he­ne­mi­sen tai kuka menet­tä­mi­sen pelon kanssa.

Teks­ti on itsei­ro­nis­ta, rak­kau­del­la teh­tyä nai­seu­den, nais­ten huo­non itse­tun­non ja alem­muu­den­tun­teen ruo­din­taa. Ja Juma­la loi nai­sen on terä­vää satii­ria, jos­sa mie­het­kään ei täy­sin sääs­ty kritiikiltä.

Teat­te­rin kat­so­mo on nouse­va ja katet­tu.  Inva­pai­koil­le on estee­tön kul­ku inva­lius­kaa pitkin. 

Himo­lan teat­te­ri toi­vot­taa kat­so­jat ter­ve­tul­leik­si teat­te­riim­me Pöy­tyän Ylä­neel­le ympä­ri vuo­den. Olem­me aktii­vi­nen har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­mä, jol­la on perin­tei­ses­ti kol­me ensi-iltaa vuodessa.

Teatterit ja harrastajateatterit | Varsinais-Suomi