fbpx

Arvoisat teatterit sekä harrastajateatterit

Haluatteko saada Teatterillenne valtakunnallista näkyvyyttä todella edullisesti?

Yllä­pi­däm­me suu­ren suo­sion saa­vut­ta­nut­ta, Suo­men suu­rin­ta Kesä­teat­te­ri -sivus­toa (kesateatterit.fi -sivus­toa).
Teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain yli mil­joo­na! Lisäk­si luvut kas­va­vat myös jat­ku­vas­ti, kos­ka sivus­to löy­tyy myös Googles­ta todel­la hyvin.

Olem­me saa­neet niin ylei­söl­tä kuin itse teat­te­reil­ta­kin jo pit­kään kuul­la toi­vei­ta sii­tä, että oli­si mah­ta­vaa, kun myös muil­le - kuin ”vain” kesä­ajan teat­te­reil­le, vas­taa­va sivus­to löytyisi!

”Oli­si mah­ta­va pääs­tä maa­kun­nit­tain etsi­mään tie­toa muis­ta­kin teat­te­reis­ta sekä har­ras­ta­ja­teat­te­reis­ta! Voi­si yhdes­tä pai­kas­ta hel­pos­ti selail­la, mitä kaik­kea kivaa löy­tyy, mitä mis­sä­kin teat­te­ris­sa mil­loin­kin pyö­rii ja voi­si löy­tää myös itsel­le ihan uusia tuttavuuksia!”

Täs­tä syys­tä pää­tim­me ava­ta uuden sivus­ton teat­te­reil­le, har­ras­ta­ja­teat­te­reil­le ja tal­vi­teat­te­reil­le, teat­te­reil­le jot­ka toi­mi­vat ympärivuoden.

Oma paik­ka kan­nat­taa siis heti vara­ta! Ter­ve­tu­loa mukaan!

HINNAT

Hin­nat ovat vuo­si­hin­to­ja (kalen­te­ri­vuo­si).

Kaik­ki pake­tit sisäl­tä­vät oman “Perus­si­vus­ton” eli oman sivun teat­te­ril­len­ne (teks­tin ja kuvien kanssa).

Etusi­vun vink­ki­paik­ko­ja sekä Maa­kun­ta -väli­leh­den vink­ki­paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti, ja pai­kat myy­dään vuo­sit­tain varausjärjestyksessä.

FACEBOOK-LISÄ

Toi­vei­den­ne poh­jal­ta olem­me lisän­neet vali­koi­maan nyt myös uuden XL - vaih­toeh­don!
FACE­BOOK-LISÄ sisäl­tää oman pos­tauk­sen teat­te­ril­len­ne Facebook-yhteisössämme.

Face­book-pos­tauk­ses­sa pro­mo­taan tei­dän teat­te­ria sekä esi­tyk­siä. Jul­kai­sut saa­vat koh­den­net­tua näky­vyyt­tä (ka. kat­ta­vuus mini­mis­sään noin 10 000 (maan­tie­teel­li­ses­ti kohdennettuna)).

Uute­na vaih­toeh­to­na nyt myös FB-LISÄ XL!
XL-paket­ti sisäl­tää entis­tä enem­män koh­den­net­tua näky­vyyt­tä - valit­se XL jos haluat saa­da entis­tä enem­män näky­vyyt­tä omal­le postauksellesi.

Mah­dol­li­suus myös vie­lä isom­piin paket­tei­hin - suu­rem­mat pake­tit rää­tä­löi­dään erikseen.

PAKETTI NRO 1 | FB-LISÄ

Hinta 35 € +alv
Sis. oman postauksen/arvonnan, arvioitu minimi kattavuus noin 10 000.

PAKETTI NRO 2 | FB-LISÄ XL

Hinta 80 € +alv
Sis. oman postauksen/arvonnan, arvioitu minimi kattavuus noin 30 000.

ARVON­NAT

Pos­tauk­sen näky­vyyt­tä Face­boo­kis­sa voi hel­pos­ti enti­ses­tään kas­vat­taa lip­puar­von­nan avul­la, eli jos haluat­te hyö­dyn­tää pos­tauk­sen yhtey­des­sä arvon­nan, ilmoit­ta­kaa sii­tä meil­le varaushetkellä.

Tykkää TeatteritSuomi.fi -sivusta Facebookissa!

Olem­me liit­ty­neet myös Face­boo­kiin, joka on tuo­nut run­saas­ti lisää kiin­nos­tu­nei­ta kävi­jöi­tä sivustollemme.

Teat­te­reil­le ja har­ras­ta­ja­teat­te­reil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa teat­te­rei­den ystä­vät niin pai­kal­li­ses­ti kuin valtakunnallisesti!

Myös Google arvos­taa sivus­toam­me kor­keal­le haku­tu­lok­siin (tie­sit­hän, että suo­si­tuil­la verk­ko­si­vuis­toil­la ole­vat lin­kit, jot­ka osoit­ta­vat omal­le verk­ko­si­vus­tol­len­ne, ede­saut­ta­vat myös omaa haku­ko­neop­tioin­tian­ne). Eli lin­kit sivuil­tam­me vai­kut­ta­vat posi­tii­vi­ses­ti myös oman sivus­ton­ne Google-näkyvyyteen.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Myynti:

Kris­ta Haka­la
JH-Haka­la Oy
teatteritsuomi@gmail.com

Ota yhteyttä

  Tärkeää tietoa

   

  • Sopi­mus on voi­mas­sa kalen­te­ri­vuo­den ker­ral­laan. Hin­ta on vuo­si­mak­su ja kos­kee aina käyn­nis­sä ole­vaa kalenterivuotta.
  • ”Perus­si­vus­to” sisäl­tää oman väli­leh­den teat­te­ril­len­ne. Sivul­le on mah­dol­lis­ta lisä­tä tie­dot teat­te­ris­tan­ne sekä tule­vis­ta esi­tyk­sis­tän­ne teks­tin sekä kuvien (1-5kpl) kera.
  • Sivul­le tule­van mate­ri­aa­lin voit­te toi­mit­taa meil­le säh­kö­pos­tit­se (teks­ti mie­lui­ten Word -muo­dos­sa ja kuvat jpg -ver­sioi­na). Vink­ki­ku­vien opti­maa­li­sin kuva­suh­de­ko­ko on 600 pik­se­liä X 400 pikseliä.
  • Jos haluat­te uusia oman sivus­ton­ne sisäl­lön kes­ken vuo­den (vaih­taa sivul­le näky­viin esi­mer­kik­si koko­naan uuden esi­tyk­sen / uusien esi­tyk­sien tie­dot (useam­min kuin 2 krt vuo­des­sa), täl­löin seu­raa­vis­ta päi­vi­tyk­sis­tä tulee lisä­ku­lua 30e (+ alv 24%) / kerta.

   

  • Face­book-lisä, pos­tauk­set. Pos­taus Face­boo­kiin teh­dään sivus­tol­la ole­van mate­ri­aa­lin poh­jal­ta (eli mate­ri­aa­lin, jon­ka olet­te meil­le toi­mit­ta­neet – teks­ti + kuvat).
  • Face­book-lisä, arvon­nat. Arvon­nan pää­tyt­tyä, arvom­me osal­lis­tu­jien kes­kuu­des­ta satun­nai­sen voit­ta­jan. Tämän jäl­keen toi­mi­tam­me voit­ta­jan yhteys­tie­dot Teil­le (säh­kö­pos­tit­se), jot­ta voit­te sopia pal­kin­non lunas­ta­mi­ses­ta (eli haluat­te­ko toi­mit­taa voit­ta­jal­le pal­kin­to­li­put pos­tit­se vai voi­ko voit­ta­ja esi­mer­kik­si lunas­taa liput suo­raan lip­pu­luu­kul­ta), tämän voit­te sopia siis suo­raan voit­ta­jan kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Teat­te­rit vas­taa­vat pal­kin­to­jen luo­vu­tuk­ses­ta voittajille.