fbpx

Valtakunnallista näkyvyyttä, todella edullisesti

Teatterit sekä Harrastajateatterit - Tervetuloa mukaan!

Yllä­pi­däm­me val­ta­van suo­sion saa­vut­ta­nut­ta, Suo­men suu­rin­ta Kesä­teat­te­ri -sivus­toa (kesateatterit.fi).
Teat­te­ri­ha­ku­ja sivus­tol­lam­me teh­dään vuo­sit­tain yli mil­joo­na! Lisäk­si luvut kas­va­vat jat­ku­vas­ti, kos­ka sivus­to löy­tyy myös Googles­ta todel­la hyvin. Seson­gin aika­na Kesä­teat­te­rit -sivus­tol­la vie­rai­lee yli 5 000 kävi­jää vuorokaudessa.

Olem­me vuo­sien var­rel­la saa­neet niin ylei­söl­tä kuin itse teat­te­reil­ta­kin jo pit­kään kuul­la toi­vei­ta sii­tä, että oli­si mah­ta­vaa, kun myös muil­le – kuin ”vain” kesä­ajan teat­te­reil­le, vas­taa­va sivus­to löytyisi!

”Oli­si mah­ta­va pääs­tä maa­kun­nit­tain etsi­mään tie­toa muis­ta­kin teat­te­reis­ta sekä har­ras­ta­ja­teat­te­reis­ta! Voi­si yhdes­tä pai­kas­ta hel­pos­ti selail­la, mitä kaik­kea kivaa löy­tyy, mitä mis­sä­kin teat­te­ris­sa mil­loin­kin pyö­rii ja voi­si löy­tää myös itsel­le ihan uusia tut­ta­vuuk­sia, joi­ta ei osai­si edes etsiä!”

Täs­tä syys­tä pää­tim­me ava­ta uuden sivus­ton teat­te­reil­le, har­ras­ta­ja­teat­te­reil­le ja tal­vi­teat­te­reil­le - teat­te­reil­le jot­ka toi­mi­vat ympä­ri­vuo­den.
Teat­te­reil­le ja har­ras­ta­ja­teat­te­reil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa teat­te­rei­den ystä­vät niin pai­kal­li­ses­ti kuin valtakunnallisesti!

Meil­lä on todel­la suu­ri ylei­sö teat­te­rin ystä­viä val­mii­na Tei­tä odottamassa! 

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Verkkosivustomme

Teat­te­rit­suo­mi -sivus­tol­la voi­daan pro­mo­ta teat­te­rei­ta ja esi­tyk­siä ympärivuoden!

Kesä­teat­te­rit -sivus­tol­la kes­ki­ty­tään Kesä­teat­te­rei­hin ja kesä­ajan esityksiin!

Hinnat ovat vuosihintoja (kalenterivuosi)

Kaik­ki paket­ti­vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät oman “Perus­si­vus­ton” eli oman sivun teat­te­ril­len­ne (teks­tin ja kuvien kera). Sopi­mus on voi­mas­sa aina kalen­te­ri­vuo­den ker­ral­laan (ei jat­ku automaattisesti).

Etusi­vun sekä maa­kun­ta­si­vu­jen vink­ki­paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti, pai­kat myy­dään vuo­sit­tain varaus­jär­jes­tyk­ses­sä.
* Pro-paket­te­ja tar­jol­la 10 kap­pa­let­ta (nämä ovat etusi­vul­la ensimmäisinä).

Sivuston vuosihinta:

Perus­si­vus­to, eli oma väli­leh­ti teatterillenne.

Tie­dot esi­tyk­ses­tä teks­ti­muo­dos­sa sekä 1-5 kuvaa.

Perus­si­vus­to + vink­ki­ku­va oman maa­kun­nan sivulle.
Perus­si­vus­to + vink­ki­ku­va etusi­vul­le. (Etusi­vun 10 ensim­mäis­tä vink­ki­paik­kaa varat­tu Pro-paketeille).

Perus­si­vus­to + vink­ki­ku­va oman maa­kun­nan sivul­le ja etusi­vul­le.
(Etusi­vun 10 ensim­mäis­tä vink­ki­paik­kaa varat­tu Pro-paketeille).

Perus­si­vus­to + vink­ki­ku­va etusi­vun alkuun sekä oman maa­kun­nan sivul­le (etusi­vun 10 ensim­mäis­tä vink­ki­paik­kaa on varat­tu Pro -paketeille).

Pro-paket­te­ja varat­ta­vis­sa 10 kap­pa­let­ta, pai­kat myy­dään varaus­jär­jes­tyk­ses­sä vuosittain.

FACEBOOK-LISÄ

FACE­BOOK-LISÄ sisäl­tää oman pos­tauk­sen teat­te­ril­len­ne Facebook-yhteisössämme.

Face­book-pos­tauk­ses­sa pro­mo­taan tei­dän teat­te­ria sekä esi­tyk­siä. Pos­tauk­sen näky­vyyt­tä Face­boo­kis­sa voi hel­pos­ti enti­ses­tään kas­vat­taa lip­puar­von­nan avul­la, eli jos haluat­te hyö­dyn­tää pos­tauk­sen yhtey­des­sä arvon­nan, ilmoit­ta­kaa sii­tä meil­le varaushetkellä.

Mah­dol­li­suus myös isom­piin paket­tei­hin – kysy lisää!

FACEBOOK-LISÄ 80 € + alv 

Sisäl­tää oman postauksen/arvonnan sekä koh­den­net­tua näkyvyyttä. 

HUK - Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri | Jaana

Olem­me olleet tyy­ty­väi­siä kesateatterit.fi-sivustoon. Siel­tä asia­kas saa käte­väs­ti ja kat­ta­vas­ti kaik­kien kesä­teat­te­rei­den tie­dot.
Toi­mi­va ja ystä­väl­li­nen asia­kas­pal­ve­lu sekä jat­ku­va sivus­ton (net­ti­si­vut ja Face­book) kehit­tä­mi­nen on tär­ke­ää ja teil­lä se toi­mii (sik­si olem­me heti muka­na myös uudel­la teatteritsuomi.fi -sivus­tol­la)! Hin­ta-laa­tusuh­de on koh­dil­laan. Kiitos!”

Varaa paikka heti lomakkeen kautta!

Tie­dot teat­te­ris­tan­ne sekä esi­tyk­sis­tä voi toi­mit­taa meil­le suo­raan lomak­keen kaut­ta tai suo­raan säh­kö­pos­tit­se. Sopi­muk­sen mukaan voim­me hakea tie­dot myös suo­raan verkkosivuiltanne!

Ota yhteyttä!

Kris­ta Haka­la
Meio Oy

Kysy­myk­set, paik­ka­va­rauk­set teat­te­reil­le sekä tie­to­jen päivitykset.

Lisäk­si Meio vas­taa Kesä­teat­te­rit -sivus­ton digi­mark­ki­noin­nis­ta sekä vas­taa verk­ko­si­vus­ton kehi­tyk­ses­tä ja päivityksistä.

Tie­dot teat­te­ris­tan­ne sekä esi­tyk­sis­tä voi toi­mit­taa meil­le hel­pos­ti suo­raan säh­kö­pos­tiin tai voit lähet­tää tie­dot suo­raan lomak­keen kautta.

Sopi­muk­sen mukaan voim­me hakea tar­vit­ta­vat tie­dot myös suo­raan verk­ko­si­vus­tol­tan­ne.
Ker­rot­te vain min­kä esityksen/esitysten tie­dot halu­taan näky­viin lisä­tä, helppoa! : )

Yhdessä voimme kasvaa vielä suuremmaksi!

Teat­te­reil­le ja har­ras­ta­ja­teat­te­reil­le sivus­to tar­jo­aa nyt edul­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den tavoit­taa teat­te­rei­den ystä­vät niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti! Teat­te­reil­le pyrim­me pitä­mään hin­nat niin alhai­sel­la tasol­la kuin mah­dol­lis­ta, jot­ta mah­dol­li­sim­man monel­la teat­te­ril­la sekä har­ras­ta­ja­teat­te­ril­la oli­si mah­dol­li­suus tul­la mukaan yhteisöömme.

Haluam­me pitää huo­len, että kaik­ki mei­dän yhtei­sön teat­te­rit saa­vat mah­dol­li­sim­man pal­jon näky­vyyt­tä ja posi­tii­vis­ta huo­mioi­ta, var­sin­kin nyt, kun ajat ovat olleet niin poikkeuksellisia.

Myös Google arvos­taa sivus­toam­me kor­keal­le haku­tu­lok­siin (tie­sit­hän, että suo­si­tuil­la verk­ko­si­vus­toil­la ole­vat lin­kit, ede­saut­ta­vat myös omaa haku­ko­neop­ti­moin­tian­ne). Sivus­tol­lam­me ole­vat lin­kit vai­kut­ta­vat siten posi­tii­vi­ses­ti myös oman verk­ko­si­vus­ton­ne Google-näkyvyyteen.

TeatteritSuomi.fi -sivu löy­tyy nyt myös Face­boo­kis­ta, joka on tuo­nut run­saas­ti lisää kiin­nos­tu­nei­ta kävi­jöi­tä sivus­tol­lem­me. Face­book-yhtei­sös­säm­me seu­raa­jia on jo nyt yli 7 000. Myös Kesä­teat­te­rit -sivus­ton Face­book-yhtei­sö on kas­va­nut jo lähes 25 000 seuraajaan.

Ter­ve­tu­loa mukaan yhteisöömme! 

Palvelun ehdot

  • Sopi­mus on voi­mas­sa kalen­te­ri­vuo­den ker­ral­laan. Hin­ta on vuo­si­mak­su ja kos­kee aina käyn­nis­sä ole­vaa kalenterivuotta.
  • ”Perus­si­vus­to” sisäl­tää oman väli­leh­den teat­te­ril­len­ne. Sivul­le on mah­dol­lis­ta lisä­tä tie­dot teat­te­ris­tan­ne sekä tule­vis­ta esi­tyk­sis­tän­ne teks­tin sekä kuvien (1-4kpl) kera.
  • Sivul­le tule­van mate­ri­aa­lin voit­te toi­mit­taa meil­le säh­kö­pos­tit­se (teks­ti mie­lui­ten Word -muo­dos­sa ja kuvat jpg -versioina).
  • Vink­ki­ku­vien kuva­suh­de­ko­ko on 600 pik­se­liä X 400 pikseliä.
  • Perus­si­vus­ton tie­to­jen päi­vi­tys. Vuo­si­hin­taan sisäl­tyy val­miik­si 2 päi­vi­tys­tä / kalen­te­ri­vuo­si. Jos tie­to­ja (kaik­ki esi­tys­tie­dot) halu­taan päi­vit­tää useam­min kuin 2 ker­taa vuo­des­sa, sekin onnis­tuu lisä­ku­lua vas­taan (lisä­ku­lu 40€ + alv / päivitys).
  • Face­book-lisä, pos­tauk­set. Pos­taus Face­boo­kiin teh­dään sivus­tol­la ole­van mate­ri­aa­lin poh­jal­ta (eli mate­ri­aa­lin, jon­ka olet­te meil­le toimittaneet.
  • Face­book-lisä, arvon­nat. Arvon­nan pää­tyt­tyä, arvom­me osal­lis­tu­jien kes­kuu­des­ta satun­nai­sen voit­ta­jan ja pyy­däm­me voit­ta­jal­ta hänen yhteys­tie­dot. Tämän jäl­keen toi­mi­tam­me voit­ta­jan yhteys­tie­dot Teil­le (säh­kö­pos­tit­se), jot­ta voit­te olla voit­ta­jaan suo­raan yhtey­des­sä ja sopia pal­kin­non lunas­ta­mi­ses­ta (eli voit­to­lip­pu­jen lunas­tuk­ses­ta voit­te sopia suo­raan voit­ta­jan kans­sa, siten kun se teil­le itsel­le par­hai­ten sopii).
  • Teat­te­rit vas­taa­vat pal­kin­to­jen luo­vu­tuk­ses­ta voittajille.