fbpx

Laukaa, Kanavateatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Supermarsu ja Muovilandian mysteeri

Liput

Liput 10 €

Tie­dus­te­lut
0400 744 197 ja 0400 716 020 (ryh­mät)

Kana­va­teat­te­rin kevään näy­tel­mä Super­mar­su ja Muo­vi­lan­dian mys­tee­ri perus­tuu Pau­la Noro­sen super­suo­sit­tuun kir­ja­sar­jaan, jos­ta on teh­ty myös elokuvia.

Koko per­heen seik­kai­lu­näy­tel­mäs­sä rat­kais­taan maa­il­man muo­vi­ros­ka­ka­ta­stro­fia, mut­ta samal­la poh­di­taan myös ystä­vyys- ja per­he­suh­tei­den haasteita.

Emi­lia Lai­ti­nen-Nie­mi­nen on pääl­le­päin aivan taval­li­nen 11-vuo­tias kou­lu­lai­nen, mut­ta tosia­sias­sa hän on Super­mar­su. Hän saa käyt­tää eri­tyis­voi­mi­aan ihmis­ten ja luon­non aut­ta­mi­seen. Emi­lia ei kui­ten­kaan saa ker­toa super­voi­mis­taan kenel­le­kään, ei edes par­haal­le ystä­väl­leen Simolle.

Syys­lo­ma on ohi ja kau­pun­gis­sa tapah­tuu kum­mia. Tai­vaal­ta tipah­te­lee tava­roi­ta, mut­ta aikui­set eivät vai­ku­ta piit­taa­van sii­tä pal­joa­kaan. Enem­män he intoi­le­vat kau­pun­gin uudes­ta por­mes­ta­ris­ta, Ras­va-Lor­dis­ta, joka lupaa kai­kil­le mat­kan Tyy­nen­me­ren jäte­lau­tal­le, jon­ne hän on raken­ta­mas­sa kaik­kien aiko­jen hie­noin­ta huvi­puis­toa: Muovilandiaa!

Kun Emi­lial­le sel­vi­ää, kuka Ras­va-Lor­di oikeas­ti on ja mis­tä ros­ka­sa­de joh­tuu, lait­taa hän ystä­vi­neen töpinäksi.

Näy­tel­män ohjaa tänä­kin vuon­na Kir­si Sulo­nen ja roo­leis­sa lois­ta­vat Kana­va­teat­te­rin hui­kean tai­ta­vat lap­set ja nuoret.

Esitykset

Pe 5.5. Klo 18.00
Su 7.5. Klo 15.00
Ma 8.5. Klo 10.00
To 11.5. Klo 10.00
Su 14.5. Klo 15.00
Ti 16.5. Klo 10.00
To 18.5. Klo 10.00 (perut­tu)
Su 21.5. Klo 15.00
Ma 22.5. Klo 10.00
Ke 24.5. Klo 18.00

Näy­tel­män kes­to on vajaa tun­ti, ei väliaikaa.

Kana­va­teat­te­ris­sa näkyy Kuusan nuo­ri­so­seu­ran yli sata­vuo­ti­nen näy­tel­mä­har­ras­tus­pe­rin­ne. Koh­ta 30 toi­min­ta­vuo­ten­sa aika­na Kana­va­teat­te­ri on kivun­nut mer­kit­tä­väk­si har­ras­ta­ja­teat­te­rik­si, jota tul­laan kat­so­maan mat­ko­jen­kin takaa. Meil­lä on 120-paik­kai­nen sisä­näyt­tä­mö sekä 600-paik­kai­nen kesä­teat­te­ri. Teat­te­ris­sam­me näh­dään vuo­sit­tain 4-5 ensi-iltaa.

Teatterit ja harrastajateatterit | Keski-Suomi