fbpx

Laukaa, Kanavateatteri

OHJELMISTOSSA 2023

Cthulhun kutsu

Liput

Liput 16 € / 14 €

Tie­dus­te­lut ja varaukset:

Legendaarinen Cthulhun kutsu nyt Kanavateatterissa

Nuo­ri toi­mit­ta­ja Frances Thurs­ton on äkil­li­ses­ti meneh­ty­neen setän­sä, pro­fes­so­ri Geor­ge Angel­lin, tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja. Setän­sä pape­rei­ta sel­vit­täes­sään hän löy­tää huo­mat­ta­van mää­rän tut­ki­mus­ma­te­ri­aa­lia otsi­kol­la ”Cthul­hun kult­ti”. Leh­ti­leik­keet, päi­vä­kir­jat, selon­teot ja uni­tut­ki­muk­set viit­taa­vat johon­kin kam­mot­ta­vaan – johon­kin, joka pahim­mil­laan uhkaa koko ihmis­kun­taa. Kul­tin toden­pe­räi­syyt­tä tut­kies­saan Frances ajau­tuu syväl­le kult­tiin aina voo­doo-ritu­aa­leis­ta mys­ti­siin kuo­le­miin saak­ka. Jos salai­suu­den sel­vit­tä­mi­nen lepää ainoas­taan France­sin har­teil­la, onko sil­loin vaa­ras­sa vain hänen mie­len­ter­vey­ten­sä vai ken­ties jopa hänen henkensä?

Cthul­hun kut­su perus­tuu kult­ti­kir­jai­li­ja H. P. Lovec­raf­tin (1890-1937) saman­ni­mi­seen novel­liin. Teos on Lovec­raf­tin tun­ne­tuim­pia tari­noi­ta ja tär­keä osa ns. Cthul­hu-myto­lo­gi­aa, joka on toi­mi­nut innoit­ta­ja­na monil­le eri alo­jen tai­tei­li­joil­le. Alku­pe­räis­teos ”The Call of Cthul­hu” ilmes­tyi vuon­na 1926.

Ohjaus: Taru Esko­nen-Myl­ly­lä
Roo­leis­sa: Sani Jär­vi­nen, Jyri Lin­na­kos­ki, Jaak­ko Myl­ly­lä, Pet­te­ri Olki­nuo­ra ja Timo Pii­pa­ri­nen
Avus­ta­jat: Lee­ni Has­sel, Saa­ra Häk­ki­nen ja Lot­ta Piiparinen

Esitykset

Kaik­ki esi­tyk­set klo 19.00

PE 17.2. | Varaa liput
SU 19.2. | Varaa liput
KE 22.2. | Varaa liput
PE 24.2. | Varaa liput
KE 1.3. | Varaa liput
PE 3.3. | Varaa liput
SU 5.3. | Varaa liput
KE 8.3. | Varaa liput
PE 10.3. | Varaa liput
LA 11.3. | Varaa liput
SU 12.3. | Varaa liput
KE 15.3. | Varaa liput
PE 17.3. | Varaa liput
SU 19.3. | Varaa liput

Kana­va­teat­te­ris­sa näkyy Kuusan nuo­ri­so­seu­ran yli sata­vuo­ti­nen näy­tel­mä­har­ras­tus­pe­rin­ne. Koh­ta 30 toi­min­ta­vuo­ten­sa aika­na Kana­va­teat­te­ri on kivun­nut mer­kit­tä­väk­si har­ras­ta­ja­teat­te­rik­si, jota tul­laan kat­so­maan mat­ko­jen­kin takaa. Meil­lä on 120-paik­kai­nen sisä­näyt­tä­mö sekä 600-paik­kai­nen kesä­teat­te­ri. Teat­te­ris­sam­me näh­dään vuo­sit­tain 4-5 ensi-iltaa.

Teatterit ja harrastajateatterit | Keski-Suomi